Koninklijk Besluit van 14 december 2012
gepubliceerd op 20 december 2012

Koninklijk besluit tot wijziging van de programmawet van 27 december 2004

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2012003384
pub.
20/12/2012
prom.
14/12/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van de programmawet van 27 december 2004


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp beoogt een tijdelijke opschorting van de vrijstelling voor koolzaadolie gebruikt als motorbrandstof, wanneer deze wordt geproduceerd door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die alleen handelt of in een samenwerkingsverband, op basis van zijn eigen productie, en wanneer deze zonder tussenpersoon aan de eindverbruiker wordt verkocht.

Teneinde de bepalingen van artikel 3 van de Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag te respecteren, heeft de Europese Commissie met haar brief van 22 augustus 2012 gevraagd om er op toe te zien dat de toepassing van de vrijstelling voorzien in artikel 429, § 2, m) van de programmawet van 27 december 2004 opgeschort wordt aangezien de oorspronkelijke goedkeuring voor de staatssteun ten einde is gekomen op 3 april 2012.

De bepaling van artikel 429, § 2, m) moet dus in afwachting van een nieuwe goedkeuring inzake staatssteun door de Europese Commissie onmiddellijk opgeschort worden.

Het is alzo dat het huidig ontwerp van koninklijk besluit genomen wordt met toepassing van artikel 11 van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977, luidend als volgt : «

Artikel 11.§ 1. Onverminderd de verordeningen en beschikkingen van algemene aard, door de Raad of door de Commissie van de Europese Gemeenschappen genomen inzake douane, mag de Koning, bij wege van een besluit waarover door de in Raad vergaderde Ministers is beraadslaagd, alle maatregelen treffen inzake douane en accijnzen om de goede uitvoering te verzekeren van internationale akten, beslissingen, aanbevelingen en afspraken, hieronder begrepen zijnde het opheffen of het wijzigen van wetsbepalingen. § 2. De besluiten, die in de loop van een jaar zijn getroffen bij toepassing van § 1, maken tezamen het voorwerp uit van een ontwerp van bekrachtigingswet dat, bij het begin van het volgende jaar, bij de wetgevende Kamers wordt ingediend. » De budgettaire impact van deze maatregelen wordt geraamd op een meeropbrengst van 2.700 EUR per maand dat deze opschorting blijft bestaan.

De nieuwe beslissing inzake staatssteun door de Europese Commissie wordt verwacht tegen het einde van het jaar. Hiermee rekening houdend wordt de positieve budgettaire impact geraamd op 8.100 EUR (indien de inwerkingtreding in oktober zal plaatsvinden).

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer trouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken, S. VANACKERE

14 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van de programmawet van 27 december 2004 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977, artikel 11, gewijzigd bij de wet van 22 december 1989;

Gelet op de programmawet van 27 december 2004;

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, gegeven op 19 september 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 november 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 26 november 2012;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

In overweging nemende dat teneinde de bepalingen van artikel 3 van de Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag te respecteren, de Europese Commissie met haar brief van 22 augustus 2012 aan de Belgische regering heeft gevraagd er op toe te zien dat de toepassing van de vrijstelling voorzien in artikel 429, § 2, m) van de programmawet van 27 december 2004 opgeschort wordt aangezien de oorspronkelijke goedkeuring voor de staatssteun ten einde is gekomen op 3 april 2012; dat onder deze omstandigheden de vrijstelling van artikel 429, § 2, m) onmiddellijk moet opgeschort worden in afwachting van een nieuwe goedkeuring inzake staatssteun afgeleverd door de Europese Commissie.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 429, § 2, m) van de programmawet van 27 december 2004 wordt de volgende zin toegevoegd : « Deze vrijstelling wordt tijdelijk opgeschort, in afwachting van de hierop betrekking hebbende goedkeuring inzake staatssteun te verlenen door de Europese Commissie. »

Art. 2.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 december 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, S. VANACKERE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^