Koninklijk Besluit van 14 december 2016
gepubliceerd op 10 januari 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de jaarlijkse dotatie die vanuit de subsidies van de Nationale Loterij wordt toegekend aan de « Koning Boudewijnstichting » voor de periode van 2016 tot en met 2020

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2016003485
pub.
10/01/2017
prom.
14/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016003485

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


14 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de jaarlijkse dotatie die vanuit de subsidies van de Nationale Loterij wordt toegekend aan de « Koning Boudewijnstichting » voor de periode van 2016 tot en met 2020


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 22, eerste lid;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 2013 tot bepaling van het bedrag van de jaarlijkse dotatie die vanuit de subsidies van de Nationale Loterij wordt toegekend aan de « Koning Boudewijnstichting » voor de periode van 2014 tot en met 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 oktober 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 18 november 2016;

Overwegend dat onder haar taalrijke activiteiten, de « Koning Boudewijnstichting » initiatieven en projecten van lange duur ondersteunt en dat de garantie om gedurende meerdere opeenvolgende jaren een vastgelegde dotatie ten laste van de subsidies van de Nationale Loterij te ontvangen aldus van aard is de planning van haar verbintenissen op lange termijn te vergemakkelijken;

Op de voordracht van de minister van Begroting, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In afwijking van artikel 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 17 juli 2013 tot bepaling van het bedrag van de jaarlijkse dotatie die vanuit de subsidies van de Nationale Loterij wordt toegekend aan de « Koning Boudewijnstichting » voor de periode van 2014 tot en met 2016, wordt de jaarlijkse dotatie aan de « Koning Boudewijnstichting » bepaald op 10.482.500 euro voor het dienstjaar 2016.

De jaarlijkse dotatie voor de « Koning Boudewijnstichting », wordt vastgelegd op 9.800.000 euro voor de dienstjaren 2017 tot en met 2020.

Art. 2.De jaarlijkse dotaties zijn betaalbaar in vier gelijke schijven, telkens te verrichten in de loop van elk kwartaal van het jaar in kwestie.

Art. 3.De « Koning Boudewijnstichting » dient een belangrijk deel van de jaarlijkse dotaties te bestemmen voor de strijd tegen de armoede en de uitsluiting.

Op het einde van ieder jaar brengt de « Koning Boudewijnstichting » de Nationale Loterij op de hoogte van de manier waarop de ontvangen dotatie werd gebruikt.

De Nationale Loterij mag de aanwending van de toegekende bedragen ter plekke controleren.

Art. 4.De artikelen 121 tot 124 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat zijn van toepassing op de dotatie bedoeld in artikel 1.

Art. 5.Dit besluit is van kracht vanaf 1 januari 2016.

Art. 6.De Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 december 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, Mevr. S. WILMES


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^