Koninklijk Besluit van 14 februari 2003
gepubliceerd op 26 februari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2003011083
pub.
26/02/2003
prom.
14/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, inzonderheid artikel 2, § 1;

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, inzonderheid artikel 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/11/2001 pub. 05/12/2001 numac 2001022889 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling sluiten tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;

Overwegende dat aan de voorwaarden betreffende de voordracht van de kandidaten zoals bepaald in artikel 2, § 1, van de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten werd voldaan;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer en Onze Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag als lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling wordt verleend aan de heer Roland Moreau, vertegenwoordiger van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd inzake milieubescherming.

Art. 2.De heer Wendel Trio wordt benoemd tot lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling als vertegenwoordiger van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd inzake milieubescherming, ter vervanging van de heer Roland Moreau, voor de resterende duur van haar mandaat.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad .

Art. 4.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer en Onze Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, O. DELEUZE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^