Koninklijk Besluit van 14 februari 2003
gepubliceerd op 02 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001, tot wijziging van de co

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012082
pub.
02/05/2003
prom.
14/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, tot invoering van een nieuwe functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - invoering van een nieuwe functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999022246 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 161 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen sluiten;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, tot invoering van een nieuwe functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 22 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999022246 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 161 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 30 september 1999.

Bijlage Paritair Comité voor het hotelbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001 Uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, tot invoering van de functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen (Overeenkomst geregistreerd op 28 september 2001 onder het nummer 58948/CO/302)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Art. 2.Artikel 28, alinea 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, met betrekking tot de invoering van de functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen, wordt als volgt aangepast : « Telkenmale de werknemer 130 arbeidsdagen (5-dagenstelsel) of 156 arbeidsdagen (6-dagenstelsel) totaliseert bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie, heeft hij recht op het minimumloon van één hoger functiejaar. ».

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2001.

Zij wordt gesloten voor een onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door elk van de partijen met een opzegtermijn van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en aan de erin vertegenwoordigde organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 februari 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^