Koninklijk Besluit van 14 februari 2003
gepubliceerd op 22 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid, de preventieve vrijwaring van

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012083
pub.
22/05/2003
prom.
14/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid, de preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, de opleiding en de vormingsinitiatieven ten behoeve van risicogroepen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de bosontginningen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid, de preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, de opleiding en de vormingsinitiatieven ten behoeve van risicogroepen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de bosontginningen Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2001 Bevordering van de werkgelegenheid, de preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, de opleiding en de vormingsinitiatieven ten behoeve van risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 28 september 2001 onder het nummer 58940/CO/125.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werklieden die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de bosontginningen.

Met "werklieden" bedoelt men de werklieden en werksters. HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996). De collectieve arbeidsovereenkomst houdt eveneens rekening met de bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000. HOOFDSTUK III. - Maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid

Art. 3.De ondertekenende partijen bevelen aan om volgende maatregelen toe te passen op ondernemingsvlak : - invoering van flexibele uurroosters en beperking van de overuren; - correcte toepassing van de wetgeving inzake loopbaanonderbreking. HOOFDSTUK IV. - Brugpensioen

Art. 4.Overeenkomstig het artikel 10, § 2, van de wet van 3 april 1995 houdende maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling (Belgisch Staatsblad van 22 april 1995), wordt de leeftijd voor het brugpensioen voor de arbeiders en arbeidsters vastgesteld op 58 jaar, en dit onder de voorwaarden zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2001, afgesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen. HOOFDSTUK V. - Vormingsinitiatieven ten behoeve van risicogroepen

Art. 5.Overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 januari 1997 houdende maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 13 februari 1997), in toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996, wordt er voorzien om via het Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen "Bosuitbatingsfonds" genaamd, de inspanning van 0,10 pct. der niet begrensde brutolonen in 2001 en 2002 te gebruiken om opleidings- en herscholingsacties voor de arbeiders.

Art. 6.In toepassing van artikel 3 van zijn statuten wordt het Bosuitbatingsfonds belast met de uitvoering van de desbetreffende bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst, met de inning van de bijdragen en met de organisatie van de opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven ten behoeve van de risicogroepen.

Art. 7.Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden onder "risicogroepen" bedoeld de personen die aan één van de volgende criteria beantwoorden : - de laaggeschoolde of onvoldoende geschoolde jongeren; - de werkzoekenden; - de werklieden van de sector die door ondernemingen tewerkgesteld zijn en die getroffen worden door economische werkloosheid; - de laaggeschoolde of onvoldoende geschoolde werklieden van de sector; - de werklieden van de sector die minstens 50 jaar oud zijn; - de werklieden met een handicap; - de werklieden van de sector waarvan de beroepskwalificatie aan de technische vooruitgang niet meer is aangepast of het risico lopen het niet meer te zijn. HOOFDSTUK VI. - Toegangsvergunning voor bosbouwarbeid

Art. 8.De ondertekenende partijen gaan akkoord om gezamenlijk stappen te ondernemen bij de bevoegde federale of regionale overheden teneinde een toegangsvergunning voor bosbouwarbeid in te voeren. HOOFDSTUK VII. - Vorming en beroepsopleiding

Art. 9.Tijdens de duurtijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst zullen de partijen in een paritaire werkgroep de noden aan vorming en opleiding onderzoeken en de reeds voorziene inspanningen reactiveren. HOOFDSTUK VIII. - Slotbepalingen en geldigheidsduur

Art. 10.De ondertekenende partijen verbinden er zich toe om gedurende de looptijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst geen nieuwe eisen te stellen inzake de inhoud van deze overeenkomst en de sociale vrede te bewaren.

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001 en treedt buiten werking op 31 december 2002.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 februari 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^