Koninklijk Besluit van 14 februari 2003
gepubliceerd op 19 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, tot oprichting van een Fonds voor bestaanszekerh

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012084
pub.
19/05/2003
prom.
14/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, tot oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen en tot vaststelling van zijn statuten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, tot oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen en tot vaststelling van zijn statuten.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2002 Oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen en tot vaststelling van zijn statuten (Overeenkomst geregistreerd op 17 juli 2002 onder het nummer 63383/CO/327)

Artikel 1.Bij deze collectieve arbeidsovereenkomst en bij toepassing van artikel 1, alinea 1, 1°, van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid (Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958) richt het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen een fonds voor bestaanszekerheid op, waarvan de statuten hierna zijn vastgesteld.

Art. 2.Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de sociale werkplaatsen, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang vanaf 1 januari 2002 en is voor onbepaalde duur gesloten.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd voor 1 januari van ieder jaar met uitwerking op 1 juli van het daaropvolgend jaar.

De opzeg dient betekend te worden bij een ter poster aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen.

De voorzitter laat een kopij van de opzeg aan elk der ondertekende partijen geworden alsook aan de Minister van Werkgelegenheid.

STATUTEN HOOFDSTUK I. - Oprichting, benaming en zetel

Artikel 1.Met ingang vanaf 1 januari 2002 wordt een Fonds voor bestaanszekerheid opgericht, genaamd "Fonds voor Bestaanszekerheid in de sociale werkplaatsen", hierna genoemd Fonds.

De maatschappelijke en administratieve zetel van het fonds is gevestigd te Junostraat 30, 2600 Antwerpen-Berchem. De zetel kan bij unanieme beslissing van de raad van beheer van het fonds, voorzien bij artikel 6 elders overgeplaatst worden. De raad van beheer betekent zijn beslissing aan de voorzitter van het paritair comité en aan de Minister van Werkgelegenheid. HOOFDSTUK II. - Doel

Art. 2.Het fonds, opgericht door deze overeenkomst, heeft als doel het beheer van de ontvangen bijdragen. Het fonds verzekert de financiering, de toekenning en de vereffening van sociale voordelen vastgesteld door collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit, ten voordele van de werknemers in de sociale werkplaatsen. Het fonds is ook belast met de besteding van de middelen die geïnd worden ten voordele van vorming en opleiding van risicogroepen.

Art. 3.In het raam van het doel omschreven in artikel 2 van de raad van beheer beslissen om een gedeelte van ontvangen bijdragen te gebruiken der dekking van de personeels- en administratiekosten. HOOFDSTUK III. - Financiering

Art. 4.Het fonds beschikt over de bijdragen, vastgesteld door collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit, gestort door de werkgevers van de sociale werkplaatsen, ressorterend onder het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen en de opbrengst van de interesten van de kapitalen.

De bijdragen worden geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bij toepassing van artikel 7 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid (Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958).

Bij eenparige beslissing van de raad van beheer kunnen bijdragen rechtstreeks bij de werkgevers geïnd worden door het fonds.

Art. 5.De administratiekosten worden elk jaar vastgelegd door de raad van beheer. HOOFDSTUK IV. - Beheer

Art. 6.Het fonds wordt beheerd door een paritaire raad van beheer samengesteld uit 8 effectieve en 8 plaatsvervangende leden.

Deze leden worden aangeduid door de leden van het paritair comité, voor de helft op voordracht van de representatieve werkgeversorganisaties en voor de andere helft op voordracht van de representatieve werknemersorganisaties.

Art. 7.De leden van de raad van beheer worden aangesteld voor een periode van 4 jaar.

Het mandaat van lid van de raad van beheer vervalt door ontslagneming of door overlijden of wanneer de duur van het mandaat verstreken of wanneer de organisatie die het lid heeft voorgedragen om zijn vervanging verzoekt of wanneer de betrokkene geen deel meer uitmaakt van de organisatie die hem voorgedragen heeft.

Het nieuw lid voltooit desgevallend het mandaat van zijn voorganger.

De mandaten van de leden van de raad van beheer zijn hernieuwbaar.

Art. 8.De leden van de raad van beheer gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan in verband met de verbintenissen aangegaan door het fonds.

Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitvoering van hun mandaat.

Art. 9.De raad van beheer kiest een voorzitter en een ondervoorzitter onder zijn leden, beurtelings uit de werknemersafvaardiging en uit de werkgeversafvaardiging.

Het duidt eveneens de persoon aan die met het secretariaat wordt belast.

Art. 10.De raad van beheer beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer en de administratie van het fonds, binnen de limieten gesteld door en/of krachtens de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid (Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958) en deze statuten.

Tenzij andersluidende beslissing van de raad van beheer treedt deze laatste in al zijn handelingen op en handelt hij in rechte via de voorzitter en de ondervoorzitter gezamenlijk, elk desgevallend vervangen door een lid van de raad daartoe door de raad aangesteld.

De raad van beheer heeft onder meer als opdrachten : - over te gaan tot de eventuele aanwerving en afdanking van het personeel van het fonds; - controle uit te oefenen en alle nodige maatregelen te treffen voor de uitvoering van deze statuten; - de administratiekosten vast te stellen; - doorstorten van financiële middelen naar V.Z.W. opgericht volgens artikel 2.

Art. 11.De raad van beheer vergadert minstens eenmaal per semester.

De raad vergadert hetzij op uitnodiging van de voorzitter ambtshalve handelend, hetzij op vraag van tenminste de helft van zijn leden hetzij op vraag van een der in zijn schoot vertegenwoordigde organisaties.

De uitnodigingen moeten de dagorde bevatten.

De notulen worden opgemaakt door de secretaris aangewezen door de raad van beheer en ondertekend door degene die de vergadering heeft voorgezeten. Uittreksels uit deze notulen worden door de voorzitter en de ondervoorzitter ondertekend

Art. 12.De raad van beheer kan slechts geldig vergaderen en beslissen indien minstens de helft zowel van de leden van de werknemersafvaardiging als van de leden van de werkgeversafvaardiging aanwezig is.

Plaatsvervangende leden vervangen de afwezige leden met dezelfde bevoegdheden.

Art. 13.Behoudens andersluidende bepalingen in het huishoudelijk reglement opgesteld door de raad van beheer worden zijn beslissingen getroffen bij eenparigheid van stemmen van de aanwezige leden.

Alleen de effectieve en plaatsvervangende leden zijn stemgerechtigd. HOOFDSTUK V. - Controle

Art. 14.Overeenkomstig artikel 12 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid duidt het paritair comité op voorstel van de raad van bestuur een bedrijfsrevisor of erkend accountant aan ter controle van het beheer van het fonds.

Bovendien licht hij de raad van beheer van het fonds regelmatig in over de resultaten van zijn onderzoeken en doet de aanbevelingen die hij nodig acht. HOOFDSTUK VI. - Balans en rekeningen

Art. 15.Elk jaar worden op 31 december de balans en rekeningen van het verlopen dienstjaar afgesloten. HOOFDSTUK VII. - Ontbinding en vereffening

Art. 16.Het fonds is opgericht voor een onbepaalde duur.

Art. 17.Het wordt ontbonden door het Paritair Comité ingevolge een gebeurlijke vooropzeg zoals voorzien in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst tot oprichting van het fonds op 30 mei 2002.

Art. 18.Het Paritair Comité duidt de vereffenaars aan onder de leden van de raad van beheer van het fonds.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 februari 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^