Koninklijk Besluit van 14 februari 2003
gepubliceerd op 21 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het halftijds brugpensioen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012086
pub.
21/05/2003
prom.
14/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het halftijds brugpensioen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het halftijds brugpensioen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de metaalhandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2001 Halftijds brugpensioen (Overeenkomst geregistreerd op 23 november 2001 onder het nummer 59864/CO/149.04) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, werklieden en werksters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel.

Voor de toepassing van dit akkoord wordt onder « werklieden » verstaan : de werklieden en de werksters. HOOFDSTUK II. - Algemene beschikkingen

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten : - overeenkomstig en in uitvoering van de bepalingen opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 55 van 13 juli 1993, gesloten in de Nationale Arbeidsraad en algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 17 november 1993, tot instelling van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers, in geval van halvering van de arbeidsprestaties, hierna collectieve arbeidsovereenkomst nummer 55 genoemd; - overeenkomstig en in uitvoering van artikel 112 en artikel 113 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad 1 april 1999); - overeenkomstig en in uitvoering van artikel 34 en artikel 35 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven (Belgisch Staatsblad 15 september 2001). HOOFDSTUK III. - Leeftijdsvoorwaarde

Art. 3.In de sector metaalhandel wordt een recht op halftijds brugpensioen ingevoerd en overeenkomstig artikel 112 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 wordt de leeftijd voor de werklieden bepaald op 55 jaar. HOOFDSTUK IV. - Toepassingsmodaliteiten op ondernemingsniveau

Art. 4.Op ondernemingsniveau dient een collectieve arbeidsovereenkomst te worden gesloten, die de concrete modaliteiten vastlegt voor invoering binnen de onderneming van de regeling bedoeld bij collectieve arbeidsovereenkomst nummer 55, inzonderheid voor al deze modaliteiten die niet expliciet worden geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 55.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het Paritair Subcomité voor de metaalhandel.

Art. 5.Bovendien zal voor alle betrokken werklieden, afzonderlijk en schriftelijk, een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid worden vastgesteld volgens de modaliteiten bepaald in artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1978), en dit uiterlijk op de dag waarop de betrokken werklieden in halftijds brugpensioen worden gesteld.

De inhoud van en de modaliteiten voor deze individuele arbeidsovereenkomst zullen worden vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau bedoeld in artikel 4. HOOFDSTUK V. - Betaling van de aanvullende vergoeding

Art. 6.In uitvoering van artikel 9, § 1, van de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 55 wordt de betaalplicht van de aanvullende vergoeding van de werkgever overgedragen aan het « Sociaal Fonds voor de metaalhandel ».

Het Sociaal Fonds voor de metaalhandel zal hiertoe de nodige modaliteiten uitwerken. HOOFDSTUK VI. - Overgang naar het voltijds brugpensioen

Art. 7.De overgang van het halftijdse naar het voltijdse brugpensioen is mogelijk volgens de voorwaarden en modaliteiten bepaald in het artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 55. HOOFDSTUK VII. - Geldigheid

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001 en treedt buiten werking op 1 januari 2003.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 februari 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2001 Tussen de onderneming : hierbij vertegenwoordigd door : en volgende werknemersorganisaties : vertegenwoordigd door : wordt overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 55 van 13 juli 1993 en in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel op 10 oktober 2001 in het raam van het halftijds brugpensioen het volgende overeengekomen : Toepassingsmodaliteiten

Artikel 1.§ 1. De deeltijdse arbeidsregeling, met name het aantal wekelijks te presteren uren, waarin de werknemer in het raam van het halftijds brugpensioen instapt, wordt als volgt bepaald : § 2. Inzake het werkrooster van de halftijds bruggepensioneerde kan een keuze worden gemaakt tussen : - een halftijds werkrooster op dagbasis; - een halftijds werkrooster op weekbasis; - een halftijds werkrooster week per week; - een halftijds werkrooster op maandbasis; - eender werk andere formule met akkoord tussen werkgever en werknemer. § 3. Bovenvermelde arbeidsregeling en werkrooster dienen in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer schriftelijk te worden vastgelegd, en dit ten laatste op de dag waarop de werknemer in halftijds brugpensioen wordt gesteld.

Vervangingsplicht van de halftijds bruggepensioneerde

Art. 2.In uitvoering van afdeling 3 van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen is de werkgever verplicht de werknemer die in halftijds brugpensioen wordt gesteld te vervangen door een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze.

Duurtijd

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is geldig vanaf ......... tot en met .........

Namens de onderneming : Namens de werknemersorganisaties : Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 februari 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^