Koninklijk Besluit van 14 februari 2003
gepubliceerd op 02 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001 - rusttijd van bepaalde

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012088
pub.
02/05/2003
prom.
14/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001 - rusttijd van bepaalde werknemers die tewerkgesteld zijn in opeenvolgende ploegen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001 - rusttijd van bepaalde werknemers die tewerkgesteld zijn in opeenvolgende ploegen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het hotelbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001 Uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001 - rusttijd van bepaalde werknemers die tewerkgesteld zijn in opeenvolgende ploegen (Overeenkomst geregistreerd op 28 september 2001 onder het nummer 58944/CO/302)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Art. 2.In uitvoering van artikel 38ter , § 2, 4°, van de arbeidswet van 16 maart 1971 (Belgisch Staatsblad van 30 maart 1971) kan in ondernemingen waar een continue dienstverlening moet verzekerd worden en werknemers tewerkgesteld worden in opeenvolgende ploegen, in afwijking van § 1 van hetzelfde artikel, de rusttijd van werknemers tewerkgesteld in de referentiefuncties receptionist (306), nachtreceptionist (316) en night-auditor (821), zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, waaraan werkroosters in ploegen gekoppeld zijn, teruggebracht worden tot 8 uur bij wijziging van uurrooster of wissel van ploegen.

De maximum drie uren rusttijd die aldus niet konden opgenomen worden, zullen gerecupereerd worden tijdens de periode waarin de tijd tussen twee werkroosters toelaat die niet opgenomen rustperiode in te halen.

Art. 3.Voor de referentiefuncties die niet opgenomen zijn in artikel 2 maar die gekoppeld zijn aan werkroosters in ploegen kan de rusttijd van de werknemer teruggebracht worden tot 8 uur bij wijziging van uurrooster of wissel van ploegen, in zoverre hiertoe een bedrijfsovereenkomst wordt afgesloten of de werkgever de individuele toestemming krijgt van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

De procedure voor de aanvraag en toekenning van de toestemming is bepaald in het reglement van inwendige orde van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2001.

Zij wordt gesloten voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door elk van de partijen met een opzegtermijn van drie maanden betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en de erin vertegenwoordigde organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 februari 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^