Koninklijk Besluit van 14 februari 2003
gepubliceerd op 23 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012094
pub.
23/05/2003
prom.
14/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de tandprothese;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de tandprothese Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2001 Aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 12 juni 2001 onder het nummer 57452/CO/305.03)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst strekt ertoe initiatieven te ontwikkelen ter bevordering van de vorming en de tewerkstelling van risicogroepen onder de werknemers in uitvoering van hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 27 januari 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 13 februari 1997) met toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996) en in uitvoering van afdeling IV, hoofdstuk II van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en haar uitvoeringsbesluiten (Belgisch Staatsblad van 1 april 1999).

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de tandprothese.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 3.Voor de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001 zal elke werkgever een bijdrage ten belope van 0,40 pct. van de bruto loonmassa van het vierde trimester, zoals aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Voor elk van de kwartalen vanaf 2002 zal elke werkgever een bijdrage ten belope van 0,10 pct. van de bruto loonmassa zoals aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Het "Sociaal Fonds voor de dentaaltechniek", met sociale zetel, Wildebrake 70, in 9041 Oostakker, wordt gemachtigd om deze gelden, na invordering door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, in ontvangst te nemen.

Art. 4.Deze bijdrage zal worden aangewend voor initiatieven ter bevordering van de vorming en tewerkstelling van de risicogroepen, zoals bepaald in artikel 5 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, alsook voor initiatieven die kaderen in het gelijke kansenbeleid.

Art. 5.Als risicogroepen worden beschouwd : - de laaggeschoolde werklozen en de langdurige werklozen, de gehandicapten, de deeltijds leerplichtigen, de herintreders, de bestaansminimumtrekkers en de laaggeschoolde werknemers, de werklozen van minstens 50 jaar oud die geconfronteerd worden met collectief ontslag, herstructurering of de introductie van nieuwe technologie zoals omschreven in artikel 173 van de wet van 29 december 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten houdende sociale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 9 januari 1991) en in artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 april 1991; - alle werknemers, ongeacht hun opleidingsniveau, waarvan de functie bedreigd wordt zonder bijkomende vorming in de sector, met uitzondering van het kader- of vertrouwenspersoneel en met uitzondering van het universitair gevormd personeel.

Art. 6.Het "Sociaal Fonds voor de dentaaltechniek" wordt paritair beheerd conform de statuten van het fonds.

Art. 7.De raad van bestuur van het in artikel 3 genoemde sociaal fonds zal de nodige schikkingen treffen om de bijdragen, die geïnd worden door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, in ontvangst te nemen.

Art. 8.De raad van bestuur van het in artikel 3 genoemde sociaal fonds zal de nodige initiatieven ontwikkelen om deze bijdragen te besteden zoals voorzien in de artikelen 4 en 5 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan worden opgezegd op vraag van de meest gerede partij, mits een opzegtermijn van drie maanden gericht bij een ter post aangetekend schrijven, aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de tandprothese.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 februari 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^