Koninklijk Besluit van 14 februari 2003
gepubliceerd op 27 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de toekenning van een eenmalige premie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012095
pub.
27/05/2003
prom.
14/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de toekenning van een eenmalige premie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de toekenning van een eenmalige premie.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de handel in voedingswaren Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001 Toekenning van een éénmalige premie (Overeenkomst geregistreerd op 28 september 2001 onder het nummer 58958/CO/119)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de handel in voedingswaren die 50 of meer werknemers tewerkstellen (berekend op basis van de wetgeving en de omzendbrieven betreffende de verkiezingen van de ondernemingsraden) en op hun arbeiders en arbeidsters.

Art. 2.Op 1 oktober 2001 zal een eenmalige en niet recurrente premie van 74,37 EUR betaald worden aan alle arbeiders en arbeidsters.

Art. 3.Deze premie zal aan de deeltijdse werknemers betaald worden in verhouding tot hun prestaties.

Art. 4.De in artikel 2 voorziene premie kan door een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de onderneming voor 30 september 2001, omgezet worden tot een ander eenmalig en niet recurrent voordeel met een waarde van 3 000 BEF. Deze collectieve arbeidsovereenkomst mag evenwel niet tot gevolg hebben dat er afgeweken wordt van de sectorale minimumpremies.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 april 2001 en treedt buiten werking op 31 maart 2003.

Commentaar Tot 31 december 2001 stemt het bedrag van 74,37 EUR, voorzien in de artikelen 2 en 4 overeen met een bedrag van 3 000 BEF. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 februari 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^