Koninklijk Besluit van 14 februari 2003
gepubliceerd op 09 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1982 b

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012096
pub.
09/04/2003
prom.
14/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1982 betreffende de bestaanszekerheid van de werklieden en werksters (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1982, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de bestaanszekerheid van de werklieden en werksters, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 4 augustus 1982, inzonderheid op artikel 5 en artikel 22, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 1997, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 11 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999022345 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 1 december 1998 van het Paritair Comité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 1999 type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 21/08/1999 numac 1999022342 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 18 december 1998 van het Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincie Antwerpen betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 1999 type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 21/08/1999 numac 1999022344 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 14 oktober 1998 van het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 1999 type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 11/08/1999 numac 1999022347 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 18 december 1998 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 1999 type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 21/08/1999 numac 1999022343 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 4 juni 1998 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en - handel tot vaststelling van de data van de derde en vierde vakantieweek voor 1999 sluiten;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels , tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1982 betreffende de bestaanszekerheid van de werklieden en werksters.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 4 augustus 1982, Belgisch Staatsblad van 26 oktober 1982.

Koninklijk besluit van 11 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999022345 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 1 december 1998 van het Paritair Comité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 1999 type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 21/08/1999 numac 1999022342 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 18 december 1998 van het Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincie Antwerpen betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 1999 type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 21/08/1999 numac 1999022344 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 14 oktober 1998 van het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 1999 type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 11/08/1999 numac 1999022347 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 18 december 1998 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 1999 type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 21/08/1999 numac 1999022343 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 4 juni 1998 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en - handel tot vaststelling van de data van de derde en vierde vakantieweek voor 1999 sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 augustus 1999.

Bijlage Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1982 betreffende de bestaanszekerheid van de werklieden en werksters (Overeenkomst geregistreerd op 28 september 2001 onder het nummer 58919/CO/128.06)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werklieden, de werksters, de huisarbeiders, de huisarbeidsters en op de werkgevers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels.

Zij is evenwel niet van toepassing op de werklieden en werksters die zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst op proef of voor een bepaalde duur welke geen zes maanden te boven gaat of door een arbeidsovereenkomst ter vervanging, bijvoorbeeld van een zieke werkman of werkster of van een onder de wapens zijnde werkman.

Art. 2.Artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1982, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de bestaanszekerheid van de werklieden en werksters, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 4 augustus 1982, zoals het werd gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 1997, wordt als volgt gewijzigd : «

Art. 5.Het dagelijks bedrag van deze bestaanszekerheidsvergoeding wordt vastgesteld op 11,1552 EUR per dag vanaf 1 april 2001. »

Art. 3.Artikel 22 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt als volgt gewijzigd : «

Art. 22.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 april 2001 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan worden opgezegd door één van de partijen met een opzegtermijn van drie maanden, mits voorafgaandelijk overleg met de betrokken partijen, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels.

De opzegtermijn begint te lopen vanaf de datum waarop de aangetekende brief aan de voorzitter wordt gestuurd. De opzegtermijn mag evenwel ten vroegste een aanvang nemen op 1 oktober 2002. »

Art. 4.Voor de periode van 1 januari 2001 tot 31 december 2001 geldt in de plaats van het bedrag van "11,1552 EUR", vermeld in artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, het bedrag van "450 BEF".

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 februari 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^