Koninklijk Besluit van 14 februari 2003
gepubliceerd op 10 maart 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot verhoging van het gewaarborgd minimumbedrag van het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2003022178
pub.
10/03/2003
prom.
14/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit tot verhoging van het gewaarborgd minimumbedrag van het rust- en overlevingspensioen voor werknemers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, inzonderheid op de artikelen 152 en 153, gewijzigd bij de wetten van 10 februari 1981 en 15 mei 1984;

Gelet op de herstel wet van 10 februari 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet inzake de pensioenen van de sociale sector. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten inzake de pensioenen van de sociale sector, inzonderheid op de artikelen 33 en 34;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 1981 tot uitvoering van de artikelen 33 en 34 van de herstel wet van 10 februari 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet inzake de pensioenen van de sociale sector. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten inzake pensioenen van de sociale sector, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 september 1984, 17 november 1988, 9 februari 1989, 19 januari 1990, 19 maart 1990, 4 december 1990, 5 augustus 1991 en 25 juni 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 mei 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 14/06/2000 numac 2000022427 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot verhoging van het gewaarborgd minimumbedrag van het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten tot verhoging van het gewaarborgd minimumbedrag van het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen, gegeven op 16 december 2002;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 januari 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 31 januari 2003;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat vanaf 1 april 2003 de gewaarborgde minimumpensioenen werknemer aangepast dienen te worden aan de nieuwe bedragen, en dat het bijgevolg van belang is dat de Rijksdienst voor Pensioenen zo vlug mogelijk de nodige schikkingen hiertoe dient te treffen, inbegrepen de aanpassing van de berekeningsprocedures in de gegevensbank en deze voorafgaandelijk te testen;

Gelet op de noodwendigheid om de uitkeringen van de pensioenen aan de gerechtigden vanaf 1 april 2003 te kunnen waarborgen;

Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bedragen van 11.113,56 EUR en van 8.893,80 EUR, vermeld in artikel 152 van de wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, en het in artikel 153 van dezelfde wet vermelde bedrag van 8.748,66 EUR worden vervangen door de bedragen van respectievelijk 11.535,12 EUR, 9.231,00 EUR en 9.085,86 EUR.

Art. 2.Voor de toepassing van de bepalingen van dit besluit wordt geen rekening gehouden met de bepalingen, bedoeld in artikel 1, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 17 februari 1981 tot uitvoering van de artikelen 33 en 34 van de herstel wet van 10 februari 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet inzake de pensioenen van de sociale sector. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten inzake pensioenen van de sociale sector, wanneer het bedrag van het pensioen op 31 maart 2003 overeenstemt met tenminste het gewaarborgd minimumbedrag bedoeld in de artikelen 152 en 153 van de voornoemde wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, zoals het vóór de verhoging ervan bij dit besluit was gesteld, vermenigvuldigd met de breuk die als basis diende voor de berekening van dat pensioen.

Art. 3.De Rijksdienst voor pensioenen past de bedragen van de pensioenen aan volgens de in dit besluit bepaalde verhogingen.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2003.

Art. 5.Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^