Koninklijk Besluit van 14 februari 2008
gepubliceerd op 27 februari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de vrije beroepen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012679
pub.
27/02/2008
prom.
14/02/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2008. - Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de vrije beroepen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op de artikelen 35 en 36;

Gelet op het in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2007 bekendgemaakte bericht;

Gelet op het advies nr. 43.141/1 van de Raad van State, gegeven op 7 juni 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er wordt een paritair comité opgericht, genaamd "Paritair Comité voor de vrije beroepen", dat bevoegd is voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, en dit voor : 1. de vrije beroepen, voorzover zij niet ressorteren onder een specifiek paritair comité. Onder vrij beroep wordt verstaan : elke zelfstandige beroepsactiviteit van levering van diensten of goederen die geen handelsonderneming of ambachtsonderneming uitmaakt in de zin van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen en die niet beoogd wordt door de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, met uitsluiting van activiteiten van landbouw en veeteelt; 2. en de dienstverlenende personen, die begrepen zijn onder het toepassingsgebied van de kaderwet van 24 september 2006 betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep, voor zover zij niet ressorteren onder een specifiek paritair comité en zij geen daden van koophandel stellen.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 februari 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, J. PIETTE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^