Koninklijk Besluit van 14 februari 2008
gepubliceerd op 27 februari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de non-profitsector

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012680
pub.
27/02/2008
prom.
14/02/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2008. - Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de non-profitsector (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op de artikelen 35 en 36;

Gelet op het in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2007 bekendgemaakte bericht;

Gelet op het advies nr.43.142/1 van de Raad van State, gegeven op 7 juni 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er wordt een paritair comité opgericht, genaamd "Paritair Comité voor de non-profitsector", dat bevoegd is voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, en dit voor de organisaties van de non-profitsector.

Onder organisaties van de non-profitsector wordt verstaan elke privé-organisatie die tot doel heeft aan haar leden of aan de gemeenschap diensten te verlenen, zonder de bedoeling daarmee winst te maken en waarvan de financiering voornamelijk gebeurt door subsidies, giften, lidgelden of vrijwilligerswerk.

Art. 2.Het Paritair Comité voor de non-profitsector is niet bevoegd voor de organisaties van de non-profitsector waarvan de activiteiten onder de bevoegdheid vallen van een ander paritair comité dat hiervoor specifiek bevoegd is in hoofdzaak of bijzaak.

Art. 3.Vallen eveneens onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de non-profitsector, de privépersonen die voor eigen rekening personeel tewerkstellen voor hun persoonlijke dienst of deze van hun gezin, met uitzondering van de werknemers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de landbouw, van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf en het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf en de werknemers onder arbeidsovereenkomst voor dienstboden.

Art. 4.Het Paritair Comité voor de non-profitsector is niet bevoegd voor de werknemers tewerkgesteld door de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties bedoeld in artikel 3 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

Art. 5.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 februari 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, J. PIETTE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^