Koninklijk Besluit van 14 februari 2008
gepubliceerd op 22 februari 2008

Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 27, § 3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2008002015
pub.
22/02/2008
prom.
14/02/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2008. - Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 27, § 3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector, inzonderheid op artikel 27, § 2, vervangen bij de wet van 3 december 1997 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 december 2000, 3 oktober 2003, 1 februari 2005 en 22 februari 2006, en § 3, vervangen bij de wet van 3 december 1997;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 oktober 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 23 november 2007;

Gelet op het protocol nr. 160/1 van 31 januari 2008 van het Gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat er terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 gegeven werd aan de verlenging van de vrijwillige vierdagenweek en de halftijdse vervroegde uittreding en dat er momenteel veel aanvragen voor beide verlofstelsels niet kunnen worden toegekend;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en van Onze Minister van Ambtenarenzaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 27, § 2, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector, vervangen bij de wet van 3 december 1997 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 december 2000, 3 oktober 2003, 1 februari 2005 en 22 februari 2006, worden de woorden « 31 december 2007 » en de woorden « 1 januari 2008 » respectievelijk vervangen door de woorden « 31 december 2008 » en de woorden « 1 januari 2009 ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Ambtenarenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 februari 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Ambtenarenzaken, Mevr. I. VERVOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^