Koninklijk Besluit van 14 februari 2008
gepubliceerd op 11 maart 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 11 oktober 2007 van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2008

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022131
pub.
11/03/2008
prom.
14/02/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2008. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 11 oktober 2007 van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2008


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 38, eerste lid, 4°;

Gelet op de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, inzonderheid op artikel 63, eerste lid;

Gelet op het verzoek van het paritair subcomité voor de vlasbereiding waarbij de algemeen verbindend verklaring wordt gevraagd voor de beslissing van 11 oktober 2007 betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor 2008;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Besluit :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen beslissing van 11 oktober 2007 van het paritair subcomité voor de vlasbereiding betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor 2008.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 februari 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, J. PIETTE

Bijlage Paritair Subcomité voor de vlasbereiding Beslissing van 11 oktober 2007 Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze beslissing is van toepassing op alle werkgevers, werklieden en werksters van de ondernemingen voor de vlasbereiding die onder de bevoegdheid ressorteren van het paritair subcomité van de vlasbereiding.

West-Vlaanderen-Henegouwen

Art. 2.In de ondernemingen gevestigd in de provincies West-Vlaanderen en Henegouwen en ressorterend onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de vlasbereiding, wordt de hoofdvakantie tijdens het jaar 2008 aan de rechthebbende werklieden en werksters verleend in navolgende periode : van dinsdag 22 juli tot en met zaterdag 16 augustus 2008 : geldig voor deze gelegen in het arrondissement Kortrijk en de provincie Henegouwen. van maandag 16 juni tot en met zaterdag 5 juli 2008 : geldig voor deze gelegen in de arrondissementen Roeselare-Tielt, Oostende en Veurne-Diksmuide. van dinsdag 22 juli tot en met zaterdag 9 augustus 2008 : geldig voor deze gelegen in het arrondissement Ieper.

Art. 3.De overige verlofdagen zullen verleend worden op, in gemeenschappelijk overleg tussen de werkgever en de werknemers, vastgestelde data.

Oost-Vlaanderen

Art. 4.In de ondernemingen gevestigd in de provincie Oost-Vlaanderen en ressorterend onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de vlasvezelbereiding, wordt de hoofdvakantie tijdens het jaar 2008 aan de rechthebbende werklieden en werksters verleend in navolgende periode : van maandag 19 mei tot en met zaterdag 24 mei 2008 : geldig voor deze gelegen in het arrondissement Gent-Eeklo. van maandag 9 juni tot en met zaterdag 14 juni 2008 : geldig voor deze gelegen in het arrondissement Sint-Niklaas. van maandag 16 juni tot en met zaterdag 21 juni 2008 : geldig voor deze gelegen in het arrondissement Oudenaarde.

De tweede week vakantie wordt onmiddellijk vóór of onmiddellijk na deze vastgestelde hoofdvakantie verleend, zodanig dat zij hiermee slechts één vakantieperiode uitmaakt.

Art. 5.De overige verlofdagen zullen verleend worden op, in gemeenschappelijk overleg tussen de werkgever en de werknemers, vastgestelde data.

Overige streken van het land

Art. 6.In de overige streken van het land zal in de ondernemingen welke ressorteren onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de vlasbereiding, een hoofdvakantie worden verleend aan de rechthebbende werklieden en werksters van twee weken, zijnde van 23 juni 2008 tot en met zaterdag 5 juli 2008.

Art. 7.De overige verlofdagen zullen verleend worden op, in gemeenschappelijk overleg tussen de werkgever en de werknemers, vastgestelde data.

Slijters

Art. 8.De vakantie van de slijters dient verleend te worden na de terugkeer van de slijtcampagne, in zoverre de hoofdvakantie nog niet werd genomen.

Afwijkingen

Art. 9.In afwijking van de bepaling van artikel 2 tot en met artikel 7 van de beslissing van het NPSC Vlasbereiding inzake de vaststelling van de vakantiedata 2008, wordt voor de volgende ondernemingen deze periode van hoofdvakantie toegestaan : N.V. ALBERT DECLERCQ Brugstraat 54 8930 Lauwe van 28/07/2008 tot en met 22/08/2008;

N.V. CASTELLINS Drieslaan 4 8560 Moorsele van 28/07/2008 tot en met 22/08/2008;

B.V.B.A. GALLE Patric Vijvestraat 33 8720 Oeselgem van 22/07/2008 tot en met 16/08/2008;

N.V. PROCOTEX CORPORATION Rue Théodor Klüber 8 7711 DOTTIGNIES van 28/07/2008 tot en met 16/08/2008;

N.V. SPILLEBEEN Abelestraat 10 8870 Izegem van 22/07/2008 tot en met 09/08/2008;

N.V. DELINCO D'Hoyestraat 25 9870 Olsene van 04/08/2008 tot en met 09/08/2008;

N.V. VANNESTE Jos Kortrijksesteenweg 283 8530 Harelbeke van 22/07/2008 tot en met 14/08/2008;

N.V. DEBRUYNE Pittemsestraat 26 8850 Ardooie van 30/06/2008 tot en met 26/07/2008;

B.V.B.A. GHEKIERE Daniël Rollegemkapelsestraat 67 A 8880 Sint-Eloois-Winkel van 01/08/2008 tot en met 29/08/2008;

B.V.B.A. PICAVET Vlas Rotsstraat 11 9870 Olsene van 18/07/2008 tot en met 16/08/2008.

De overige verlofdagen zullen verleend worden op, in gemeenschappelijk overleg tussen de werkgever en de werknemers, vastgestelde data.

Art. 10.In afwijking van de bepalingen van artikel 2 tot en met artikel 9 is het toegelaten de stoker-roter drie dagen vóór het einde van de hoofdvakantie tewerk te stellen.

Art. 11.Het laden, vervoer en lossen van strovlas van de oogst 2008 is toegelaten tijdens de vakantieperioden bepaald bij de vorige artikelen met dien verstande dat de hoofdvakantie moet geëerbiedigd worden.

Art. 12.Buiten de in artikel 9 voorziene afwijkingen kan het bureau van het paritair subcomité voor de vlasbereiding, voor uitzonderlijk plots gerezen omstandigheden afwijking toestaan inzake de vakantiedata.

Deze omstandigheden dienen onmiddellijk aan de voorzitter van het paritair subcomité en aan de in het paritair subcomité vertegenwoordigde vakbondsorganisaties medegedeeld te worden. De omstandigheden dienen van ernstige economische of technische aard te zijn.

De aanvragen tot afwijking, ingevolge hoger geciteerde omstandigheden, dienen ten minste drie weken vóór de aanvraag van de voor bedoelde onderneming bepaalde vakantieperiode bij de voorzitter van het paritair subcomité voor de vlasbereiding ingediend te worden en dienen een nieuw voorstel van vakantieperiode te omvatten of te vermelden.

Slotbepaling

Art. 13.Deze beslissing treedt in werking op 1 januari 2008 en heeft uitwerking tot en met 31 december 2008.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 februari 2008.

De Minister van Werk, J. PIETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^