Koninklijk Besluit van 14 januari 2013
gepubliceerd op 09 april 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijzen van toekenning

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012207092
pub.
09/04/2013
prom.
14/01/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijzen van toekenning en uitkering van een syndicale premie aan georganiseerde werknemers (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijzen van toekenning en uitkering van een syndicale premie aan georganiseerde werknemers.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 januari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011 Vaststelling van het bedrag en de wijzen van toekenning en uitkering van een syndicale premie aan georganiseerde werknemers (Overeenkomst geregistreerd op 17 november 2011 onder het nummer 106912/CO/320) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders/arbeidsters en bedienden, hierna werknemers genoemd, van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen. HOOFDSTUK II. - Toekenning van een syndicale premie

Art. 2.In uitvoering van de bepalingen van artikel 5 van de statuten, vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten ervan, wordt aan de werknemers, bedoeld in artikel 1 jaarlijks een syndicale premie toegekend ten laste van het fonds voor bestaanszekerheid, waarvan het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering hierna zijn vastgesteld. HOOFDSTUK III. - Bedrag van de syndicale premie - berekening

Art. 3.Vanaf 1 januari 2012, het bedrag van de syndicale premie is gelijk aan : § 1. 110 EUR voor werknemers die minstens halftijds werken.

Deze premie wordt toegekend aan elke rechthebbende die minstens 115 arbeidsdagen heeft gepresteerd tijdens het referentiejaar in een inrichting welke ressorteert onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen. § 2. 55 EUR voor werknemers die halftijds of minder dan halftijds werken.

Deze premie wordt toegekend aan elke rechthebbende niet meer dan 114 arbeidsdagen en die minstens 65 arbeidsdagen heeft gepresteerd tijdens het referentiejaar in een inrichting welke ressorteert onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen. § 3. Het aantal arbeidsdagen zijn de effectief gepresteerde arbeidsdagen en de dagen afwezigheid gelijkgesteld met normale effectieve arbeid zoals van toepassing in de bepaling van de wettelijke vakantie (koninklijk besluit van 30 maart 1967, artikel 36 en 16 tot 19). § 4. Het kalenderjaar dat het jaar van de uitbetaling van de premie voorafgaat wordt als referentiejaar beschouwd. HOOFDSTUK IV. - Toekenningsvoorwaarden

Art. 4.Om recht te hebben op de bij artikel 3 vastgestelde premie dienen de werknemers ten laatste op 1 januari van het referentiejaar waarop de premie betrekking heeft lid te zijn van één van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties welke op nationaal niveau zijn vertegenwoordigd. HOOFDSTUK V. - Uitvoeringsmodaliteiten

Art. 5.Vóór 1 februari van elk jaar leveren de werkgevers aan de werknemers, die in het jaar voordien verbonden zijn geweest met een arbeidsovereenkomst een tewerkstellingsattest af.

Art. 6.De werknemers die de in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde toekenningsvoorwaarden vervullen, maken het in artikel 5 bedoelde tewerkstellingsattest over aan de in artikel 4 vermelde organisatie waarvan zij lid zijn.

Deze organisatie controleert of de betrokken werknemers werkelijk zijn aangesloten, alsook of hij/zij recht hebben. Daarna stort ze op naam en ten voordele van de betrokkene het bedrag van de syndicale premie waarop hij/zij recht heeft.

Het nazicht, de controle en de betaling hebben plaats van 1 april tot 30 september.

Art. 7.§ 1. Vóór 30 november bezorgt iedere in artikel 4 bedoelde organisatie aan het fonds voor bestaanszekerheid een afrekening met vermelding van het aantal, de nummers en het totaal bedrag van de door haar verrichte betalingen. § 2. De organisaties dienen de aanvraagformulieren en de betalingsbewijzen te bewaren; deze worden gecontroleerd door de daartoe door de raad van beheer van het fonds aangeduide personen.

Art. 8.De raad van beheer van het fonds neemt alle vereiste administratieve maatregelen opdat de nodige sommen voor de betaling van de premie aan de rechthebbenden, beschikbaar zouden zijn. HOOFDSTUK VI. - Algemene bepalingen

Art. 9.De in artikel 4 bedoelde organisaties verbinden er zich toe de syndicale premie Met te cumuleren voor functies uitgeoefend in verschillende instellingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen en met de syndicale premie welke bestaan in andere bedrijfssectoren waarin de in artikel 1 bedoelde werknemers hoofdzakelijk zouden zijn tewerkgesteld.

Art. 10.Alle onvoorziene en/of betwiste gevallen met betrekking tot de uitbetaling van de syndicale premie en tot de erkenning van rechthebbende, worden door de raad van beheer van het fonds beslecht. HOOFDSTUK VII. - Geldigheidsduur

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2009 betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijzen van toekenning en uitkering van een syndicale premie aan georganiseerde werknemers en treedt in werking op 1 januari 2011.

Op 1 januari van elk jaar wordt zij stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar, behoudens opzegging door één van de partij en uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van de collectieve arbeidsovereenkomst bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen en aan de organisaties die daarin zijn vertegenwoordigd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 januari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^