Koninklijk Besluit van 14 januari 2013
gepubliceerd op 28 maart 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het tijdskrediet

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012207193
pub.
28/03/2013
prom.
14/01/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het tijdskrediet (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de warenhuizen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het tijdskrediet.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 januari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de warenhuizen Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011 Tijdskrediet (Overeenkomst geregistreerd op 17 januari 2012 onder het nummer 107756/CO/312) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de warenhuizen.

Art. 2.De hieronder vastgestelde bepalingen worden toegevoegd aan de regels van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, tot vervanging van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 19 december 2001. HOOFDSTUK II. - Rechthebbenden

Art. 3.Het uitvoerend personeel heeft recht op alle vormen van tijdskrediet voorzien in collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis.

Art. 4.Het niet-uitvoerend personeel heeft recht op de volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst, in toepassing van artikel 3, § 1, 1° van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis.

Art. 5.Het niet-uitvoerend personeel van vijftig jaar of meer, heeft recht op een loopbaanvermindering met één vijfde zoals voorzien in artikel 9, § 1, 1° van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis en op een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking zoals voorzien in artikel 9, § 1, 2° van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, mits instemming van de werkgever met de individuele aanvraag.

Art. 6.Het niet-uitvoerend personeel jonger dan vijftig jaar heeft in toepassing van artikel 2, § 3 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis geen recht op vermindering van arbeidsprestaties, zoals voorzien in artikel 3, § 1, 2° (vermindering tot een halftijdse betrekking beneden vijftig jaar) en artikel 6 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst (vermindering van de prestaties met een vijfde beneden vijftig jaar). HOOFDSTUK III. - Duur Maximumduur

Art. 7.Het recht op voltijds tijdskrediet, zoals voorzien in artikel 3, § 1, 1° en 2° van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, wordt in toepassing van § 2 van hetzelfde artikel verlengd van één tot vijf jaar over de gehele loopbaan, ook in geval er geen onderbrekingsuitkering wordt toegekend door de RVA.

Art. 8.Het recht op de vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking zoals voorzien in artikel 9, § 1, 2° van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, wordt in toepassing van § 2 van hetzelfde artikel verlengd van één tot vijf jaar over de gehele loopbaan.

Verlengingen na een jaar

Art. 9.Verlengingen van het recht op voltijds of halftijds tijdskrediet, zoals voorzien in artikel 3, § 1, 1° en 2° van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, boven de termijn van een jaar, dienen minstens twaalf maanden te bedragen.

Op vraag van de werknemer, zal gedurende de vier jaren volgend op het eerste jaar tijdskrediet, doch ten hoogste tweemaal een verlenging met zes maanden toegestaan worden.

Art. 10.De aanvraag om het recht op tijdskrediet te verlengen dient schriftelijk te gebeuren en conform de termijnen voorzien in het artikel 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis. HOOFDSTUK IV. - Organisatieregels Percentage tijdskrediet

Art. 11.Het percentage vermeld in artikel 15, § 1 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis is 6 pct.

Art. 12.De werknemers van vijftig jaar of ouder hebben, zonder beperking van het percentage van 6 pct. voorzien in artikel 11 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, recht op een vermindering van de arbeidsprestaties zoals voorzien in artikel 9, § 1, 1° (vermindering van de prestaties met een vijfde) en 2° (vermindering van de prestatie tot een halftijdse betrekking) van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis.

Art. 13.Werknemers van 50 jaar of ouder, die genieten van een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5e of tot een halftijdse betrekking, worden niet meegerekend voor de vaststelling van het percentage, vermeld in artikel 11 van deze collectieve arbeidsovereenkomst (6 pct.).

Opname 1/5e tijdskrediet

Art. 14.De werknemers die recht hebben op een tijdskrediet onder de vorm van een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5e, conform de intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot tijdskrediet, hebben het recht dit tijdskrediet op te nemen in één hele of in twee halve dagen.

Opname halftijds tijdskrediet 50+ met toeslag van het sociaal fonds

Art. 15.In geval van vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking door de werknemers van vijftig jaar of meer met toeslag van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen", zoals bepaald in artikel 17 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, heeft de werknemer het recht om zijn arbeidsprestaties te presteren in een driedagenweek.

De driedagenweek wordt georganiseerd rekening houdend met de modaliteiten zoals bepaald in artikel 17, e) van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Re-integratie

Art. 16.Na afloop van de periode van uitoefening van de rechten zoals bepaald in de artikelen 3, 6 en 9 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, heeft de werknemer in toepassing van artikel 20, § 1 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis het recht terug te keren naar zijn functie of, wanneer dit niet mogelijk is, naar een gelijkwaardige of vergelijkbare functie conform zijn arbeidsovereenkomst. Ook de plaats van tewerkstelling kan verschillend zijn. HOOFDSTUK V. - Toeslag van het sociaal fonds

Art. 17.In geval van vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking door de werknemers van 50 jaar of meer, zoals voorzien bij artikel 9, § 1, 2° van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, zal door het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" een toeslag betaald worden, binnen de volgende voorwaarden : a) De toeslag bedraagt 148,74 EUR per maand.b) De betrokken werknemers moeten gedurende hun loopbaan in de onderneming minstens vijf jaar anciënniteit hebben in een arbeidsregime van 27 uur per week of meer (waaronder de volledige periode van de twaalf maanden voorafgaand aan het begin van het tijdskrediet).c) Het tijdskrediet moet definitief zijn.d) De betrokken werknemer moet zich ertoe verbinden zijn pensioen ten laatste te nemen op de wettelijke minimumleeftijd.e) De betrokken werknemer moet een variabel uurrooster aanvaarden.f) De deeltijdse werknemers, die in het kader van het stelsel van het tijdskrediet hun prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking, hebben recht op de toeslag van 148,74 EUR naar verhouding van hun prestaties volgens het volgende systeem : 148,74 EUR x [(aantal uren per week voorzien in de arbeidsovereenkomst - 17,5)/17,5]. Voorbeeld : een werknemer met een arbeidsduur van 30 uur per week, ontvangt een toeslag van 148,74 EUR x [(30 - 17,5)/17,5] = 106,24 EUR per maand. g) De verbintenis tot het betalen van een toeslag vervalt, wanneer er een bijdrage (socialezekerheidsbijdrage of andere) op zou verschuldigd zijn.h) De financiering en de praktische organisatie van de betaling van deze toeslagen via het sociaal fonds wordt behouden.De opbrengst van de bijdrage ten voordele van de tewerkstelling wordt bij voorrang voor dit initiatief aangewend.

Deze maatregel maakt een tewerkstellingsmaatregel uit om oudere werknemers aan het werk te houden, en om zo de activiteitsgraad te verhogen. HOOFDSTUK VI. - Informatie en overleg inzake tewerkstelling

Art. 18.Met respect van de bevoegdheden van de syndicale afvaardiging zoals vermeld in collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 en de verschillende sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot het statuut van de syndicale afvaardiging gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, wordt in het kader van de discussie en het overleg over de evolutie van de tewerkstelling, per trimester, een dubbele informatie per zetel overgemaakt door de ondernemingen aan de ondernemingsraden : - het aantal personen die tijdskrediet nemen en het volume uren dat dit voorstelt voor de globale onderneming; - het aantal personen ouder dan 50 jaar dat 1/2 of 4/5 tijdskrediet neemt en het volume uren dat dit voorstelt voor de globale onderneming; - het aantal deeltijdse werknemers dat geniet van een arbeidsduurverhoging en het volume uren dat dit voorstelt voor de globale onderneming.

Deze inlichtingen zullen globaal en voor elke zetel afzonderlijk gegeven worden. HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Art. 19.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking vanaf 30 juni 2011. Zij houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2013.

De bepalingen van hoofdstuk V vormen een verlenging zonder onderbreking van de regeling vervat in de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005 betreffende het tijdskrediet die zonder onderbreking werd verlengd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 27 augustus 2007 en van 23 juni 2009, en dit onder de voorwaarden van het hoofdstuk VI van titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) betreffende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen, onder andere : - het bedrag van de aanvullende vergoeding wordt niet verhoogd; - de werknemersdoelgroep die aanspraak kan maken op de aanvullende vergoeding wordt niet uitgebreid.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 januari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het tijdskrediet Akkoord van 9 december 2011 over de toekenning van de aanmoedigingspremies voor tijdskrediet in het Vlaamse Gewest De in het Paritair Comité voor de warenhuizen vertegenwoordigde organisaties verklaren er zich mee akkoord dat de onderstaande aanmoedigingspremies, voorzien in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 en door het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008, toegekend worden mits beantwoord wordt aan de in het besluit hernomen voorwaarden : - de aanmoedigingspremie in het kader van het opleidingskrediet; - de aanmoedigingspremie in het kader van het zorgkrediet; - de aanmoedigingspremie bij arbeidsduurvermindering in het kader van een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

Dit akkoord heeft uitwerking vanaf 1 januari 2012 tot 31 december 2013.

De partijen vragen dat het zou worden neergelegd en geregistreerd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg en overgemaakt aan de Administratie Werkgelegenheid van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw van de Vlaamse Regering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 januari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^