Koninklijk Besluit van 14 januari 2018
gepubliceerd op 06 februari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het voltijds ste

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017205668
pub.
06/02/2018
prom.
14/01/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017205668

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


14 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het voltijds stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroeger : conventioneel brugpensioen) - Geboortejaar : 1956 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het voltijds stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroeger : conventioneel brugpensioen) - Geboortejaar : 1956.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 januari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2017 Voltijds stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroeger : conventioneel brugpensioen) - Geboortejaar : 1956 (Overeenkomst geregistreerd op 10 augustus 2017 onder het nummer 140918/CO/328.03) Preambule De partijen hebben onderhandeld en zijn het eens geworden over de onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, die rekening houdt met de huidige wetgeving. De partijen zijn er zich echter van bewust dat het mogelijk is dat deze wettelijke bepalingen worden aangepast door de Belgische wetgever.

De regels betreffende het conventioneel brugpensioen (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) die in deze collectieve arbeidsovereenkomst worden beschreven zijn in overeenstemming met de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/1992 pub. 26/05/2000 numac 2000016127 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1991 houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de commautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden. - Gedeeltelijke vernietiging sluiten betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen.

Wordt het volgende overeengekomen :

Artikel 1.Toepassingsgebied De onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgever die onder het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest valt, alsook op haar personeelsleden, met uitzondering van dezen die vallen onder het statuut directiepersoneel, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de Algemene Directie.

Met "werknemers" wordt bedoeld : het arbeiders- en bediendepersoneel, zowel vrouwelijk als mannelijk, dat verbonden is door een arbeidsovereenkomst aan de werkgever.

Art. 2.Voorwerp De onderhavige overeenkomst verlengt de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 2014 met betrekking tot het voltijds conventioneel brugpensioen - Geboortejaar : 1956, geregistreerd onder het nr. 123425/CO/328.03 en algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 10 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015201235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het voltijds conv sluiten, zoals gewijzigd en verlengd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2015 met betrekking tot het voltijds conventioneel brugpensioen - Geboortejaar : 1956, geregistreerd onder het nr. 127855/CO/328.03 en algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 28 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016203173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het voltijds conve sluiten.

Art. 3.Verlenging De collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 2014 met betrekking tot het voltijds conventioneel brugpensioen - Geboortejaar : 1956, geregistreerd onder het nr. 123425/CO/328.03 en algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 10 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015201235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het voltijds conv sluiten, zoals gewijzigd en verlengd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2015 met betrekking tot het voltijds conventioneel brugpensioen - Geboortejaar : 1956, geregistreerd onder het nr. 127855/CO/328.03 en algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 28 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016203173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het voltijds conve sluiten, wordt verlengd voor het jaar 2018.

Art. 4.Sociale vrede De partijen en hun mandalarissen zullen ervan afzien om voor de duur van de onderhavige overeenkomst een collectief conflict met betrekking tot de in de onderhavige overeenkomst behandelde punten uit te lokken, te doen losbarsten of te steunen op het niveau van de onderneming.

Art. 5.Inwerkingtreding De onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018.

Ze wordt afgesloten voor een bepaalde duur van één jaar en eindigt op 31 december 2018.

Art. 6.Neerlegging en registratie De onderhavige overeenkomst zal worden neergelegd op de Griffie van de Dienst van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met het oog op haar registratie en de algemeen verbindende kracht bij koninklijk besluit wordt gevraagd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 januari 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^