Koninklijk Besluit van 14 januari 2018
gepubliceerd op 07 februari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de arbeidsongeschiktheid voor de personeelsleden op wi

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017205796
pub.
07/02/2018
prom.
14/01/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017205796

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


14 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de arbeidsongeschiktheid voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is, met betrekking tot de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de arbeidsongeschiktheid voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is, met betrekking tot de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 januari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017 Arbeidsongeschiktheid voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is, met betrekking tot de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 (Overeenkomst geregistreerd op 6 juli 2017 onder het nummer 140188/CO/326) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de gebaremiseerde werknemers op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 en op de ondernemingen die hen tewerkstellen. HOOFDSTUK II. - Begrippen en definities

Art. 2.Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder "gebaremiseerde werknemer" : de werknemer a) aangeworven vóór 1 januari 2002 bij : - ondernemingen, die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 1, ressorterend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf vóór 1 januari 2004; - ondernemingen, die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 1, ressorterend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, die voortkomen uit de hiervoor genoemde ondernemingen; - ondernemingen, die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 1, ressorterend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, die personeel overnemen, op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de waarborg van rechten van de werknemers in geval van verandering van werkgever wegens een conventionele transfer van de onderneming en die de rechten regelt van de werknemers die overgenomen worden in geval van overname van het actief na faillissement of gerechtelijk concordaat door afstand van het actief, en die niet van het pensioenstelsel in rente, uitgekeerd op exploitatiekosten, genieten, ingericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1989 houdende de beschikkingen betreffende de verlening van aanvullende inkomsten voor ouderdom, invaliditeit en overleving in de gas- en elektriciteitsbedrijven (overeenkomst geregistreerd op 21 maart 1989 onder het nummer 22409/CO/326); b) aangeworven tussen 1 juli 2000 en 31 december 2003 bij : - de onderneming EDF Luminus; - een onderneming, ressorterend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, en die voortkomt uit de onderneming EDF Luminus; - een onderneming, ressorterend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, die, op basis van de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis personeel van EDF Luminus heeft overgenomen, en op wie een bijzonder pensioenstelsel voorzien in de op ondernemingsvlak afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2006, niet van toepassing is; c) aangeworven met een contract van onbepaalde duur op 31 augustus 2006 in de intercommunale Sibelga en getransfereerd op 1 september 2006 of later naar de firma Brussels Network Operations. "CAO van 2 december 2004" : de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 (overeenkomst geregistreerd op 4 april 2005 onder het nummer 74368/CO/326). HOOFDSTUK III. - Waarborg van inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval

Art. 3.Waarborg van inkomen § 1. Zoals voorzien in het sociaal statuut (overeenkomst geregistreerd op 21 maart 1989 onder het nummer 22411/CO/326) van toepassing op de werknemers bedoeld in artikel 2, wordt de waarborg van inkomen toegekend ten belope van : - 100 pct. van het netto inkomen van de werknemer tijdens het 1ste jaar arbeidsongeschiktheid, met inbegrip van de arbeidsongeschiktheidsvergoeding betaald door de ziekte- en invaliditeitsverzekering of betaald door de verzekeraar arbeidsongevallen; - 75 pct. van het netto inkomen van de werknemer tijdens het 2de jaar arbeidsongeschiktheid, met inbegrip van de arbeidsongeschiktheidsvergoeding betaald door de ziekte- en invaliditeitsverzekering of betaald door de verzekeraar arbeidsongevallen.

Deze waarborg van inkomen houdt een resultaatsverbintenis in in hoofde van de werkgever. § 2. De berekeningswijzen overeengekomen in artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 1991 houdende regeling van de sociale programmatie voor de periode 1 januari 1991 tot 31 december 1992 (overeenkomst geregistreerd op 11 februari 1992 onder het nummer 26375/CO/326) met het oog op het vaststellen van het netto te garanderen inkomen op 100 pct. gedurende het eerste jaar arbeidsongeschiktheid en op 75 pct. gedurende het tweede jaar arbeidsongeschiktheid op basis van artikel 227quinquies, 2de alinea van afdeling 12bis "Bedragen van de moederschapsuitkering en toekenningsvoorwaarden" van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals gewijzigd door artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 januari 1990, worden vervangen door de volgende formules : "De waarborg van inkomen wordt voor wat betreft het 1ste jaar toegekend ten belope van : - 100 pct. van het belastbaar inkomen, 't is te zeggen 100 pct. van het effectieve persoonlijke RSZ-bijdragen toepasselijk op de bruto lonen (op 1 januari 2017 bedraagt deze 13,07 pct.).

De waarborg van inkomen wordt voor wat betreft het 2de jaar toegekend ten belope van : - 75 pct. van het belastbaar inkomen, 't is te zeggen 100 pct. van het bruto min de effectieve persoonlijke RSZ-bijdragen toepasselijk op de bruto lonen (op 1 januari 2017 bedraagt deze 13,07 pct.).".

Deze formules worden vertaald in de berekeningsbladen toegevoegd aan deze collectieve arbeidsovereenkomst. § 3. Deze aanpassing heeft als doel de berekening van de waarborg van inkomen te vereenvoudigen en deze transparanter te maken voor de werknemers.

Teneinde niet langer afhankelijk te zijn van de evolutie van de fiscale verminderingen op de vervangingsinkomens, wordt overeengekomen dat de nieuwe coëfficiënt, bepaald in § 2 van dit artikel, die geen rekening meer houdt met de huidige fiscale verminderingen, niet in vraag gesteld zal worden, ongeacht de evolutie van deze verminderingen.

Hierdoor kan enkel de evolutie van de persoonlijke RSZ-bijdragen de toepasselijke coëfficiënt nog wijzigen. HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur en heeft uitwerking vanaf 1 januari 2015 tot 31 december 2041.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 januari 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de arbeidsongeschiktheid voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is, met betrekking tot de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 Paritaire toepassingsmodaliteiten Toepassingsgebied De nieuwe coëfficiënten zoals vastgesteld in artikel 3, § 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst zullen worden toegepast met retroactief effect voor de werknemers die zich in het 1ste jaar waarborg van inkomen bevonden op 1 januari 2015 en die op 1 januari 2017 nog actief waren.

Onder "actief" wordt verstaan : de werknemer die de onderneming niet heeft verlaten wegens pensioen of ontslag.

Het retroactief effect wordt uitgebreid tot de volledige periode van de waarborg van inkomen waar de datum van 1 januari 2015 deel van uitmaakt.

Voorbeeld : een werknemer genoot van de waarborg van inkomen 1ste jaar op 1 januari 2015 ten gevolge van een arbeidsongeschiktheid die begon op 1 september 2014. De rechtzetting zal gebeuren met retroactief effect vanaf 1 oktober 2014, zijnde 1 september 2014 + 30 dagen (gewaarborgd maandloon).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 januari 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^