Koninklijk Besluit van 14 januari 2018
gepubliceerd op 26 februari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 1° bis, en 17ter, A, 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzeker

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018010946
pub.
26/02/2018
prom.
14/01/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010946

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


14 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 1° bis, en 17ter, A, 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtig bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001 Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 17 mei 2016;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 17 mei 2016;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 15 juni 2016;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 29 juni 2016;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 4 juli 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 décember 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 februari 2017;

Gelet op advies 61.059/2 van de Raad van State, gegeven op 27 maart 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 17, § 1, 1° bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 mei 2001 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 februari 2003 en 25 november 2011, wordt als volgt aangevuld : 450273-450284 Bijkomend honorarium voor een gedigitaliseerde opname bij het uitvoeren van de verstrekkingen 450096-450100, 450192-450203, 450354-450365, 450376-450380, indien deze opname is uitgevoerd met een mammografie toestel dat digitale beelden maakt via "direct radiography" (DR) en waarbij de beelden in een geïnformatiseerd bestand zijn opgenomen zodat ze via elektronische weg beschikbaar zijn voor andere verstrekkers die bij de diagnose, behandeling en/of de opvolging van de patiënt betrokken zijn . . . . . N 26 De verstrekking 450273-450284 kan slechts éénmaal per dag worden aangerekend.

Art. 2.Artikel 17ter, A, 1°, van dezelfde bijlage, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 25 juli 1994, wordt als volgt aangevuld : 461495-461506 Bijkomend honorarium voor een gedigitaliseerde opname bij het uitvoeren van de verstrekkingen 461090-461101, 461451-461462, indien deze opname is uitgevoerd met een mammografie toestel dat digitale beelden maakt via "direct radiography" (DR) en waarbij de beelden in een geïnformatiseerd bestand zijn opgenomen zodat ze via elektronische weg beschikbaar zijn voor andere verstrekkers die bij de diagnose, behandeling en/of de opvolging van de patiënt betrokken zijn . . . . .

N 26 De verstrekking 461495-461506 kan slechts éénmaal per dag worden aangerekend.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 januari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^