Koninklijk Besluit van 14 januari 2018
gepubliceerd op 25 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018200302
pub.
25/01/2018
prom.
14/01/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018200302

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


14 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 87, eerste lid, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/09/2017 pub. 23/03/2018 numac 2018030617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten, artikel 87, zevende lid, laatstelijk gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2006, artikel 93, vijfde lid, artikel 93, achtste lid, ingevoegd bij de wet van 22 februari 1998 en gewijzigd bij de wet van 25 januari 1999, en artikel 98, eerste lid, vervangen bij de wet van 27 december 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor werknemers van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 19 april en 17 mei 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 juni 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 27 oktober 2017;

Gelet op het advies nr. 62.458 van de Raad van State, gegeven op 18 december 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 212 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015202276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015202275 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende : "Voor de gerechtigde wiens primaire ongeschiktheid of wiens invaliditeit een aanvang neemt vanaf 1 januari 2018, wordt het maximumbedrag van het loon vastgesteld op 101,7911 euro.".

Art. 2.In artikel 214, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015202276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015202275 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepaling onder 1° wordt aangevuld als volgt : "en artikel 8, eerste lid, van de wet van 6 juli 2016 tot toekenning van een premie aan sommige begunstigden van een minimumpensioen en tot verhoging van sommige minimumpensioenen, in het werknemers- en zelfstandigenstelsel";2° in de bepaling onder 2°, a), worden de woorden "voormeld artikel 152 wordt toegekend" vervangen door de woorden "de voormelde artikelen 152, eerste lid en 8, eerste lid worden toegekend";3° in de bepaling onder 2°, b), wordt het getal " 28,6368 " vervangen door het getal " 29,1236 ".

Art. 3.In artikel 215bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 juli 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998022482 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998022476 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 januari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2 wordt het getal "15,1573" vervangen door het getal "15,9152";2° een paragraaf 2/1 wordt ingevoegd, luidende : " § 2/1.Een éénmalige inhaaltegemoetkoming voor hulp van derden wordt toegekend aan de gerechtigde die voor de periode vanaf 1 mei 2017 tot en met 30 september 2017 voor minstens één vergoedbare dag aanspraak kon maken op de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden overeenkomstig § 1.

Deze inhaaltegemoetkoming wordt betaald in oktober 2017 en is gelijk aan 5 % van het dagbedrag van elke forfaitaire tegemoetkoming die voor de periode vanaf 1 mei 2017 tot en met 30 september 2017 daadwerkelijk is betaald."; 3° in paragraaf 3 worden de woorden "en hoger is dan 15,1573 euro vanaf 1 april 2013" vervangen door de woorden "hoger is dan 15,1573 euro voor de periode van 1 april 2013 tot 30 september 2017, en hoger is dan 15,9152 euro vanaf 1 oktober 2017";4° een paragraaf 4 wordt ingevoegd, luidende : " § 4.Een éénmalige inhaaltegemoetkoming voor hulp van derden wordt toegekend aan de gerechtigde die overeenkomstig § 3 voor de periode vanaf 1 mei 2017 tot en met 30 september 2017 voor minstens één vergoedbare dag de uitkering als gerechtigde met gezinslast heeft ontvangen, voor zover het dagbedrag van deze uitkering als gerechtigde met gezinslast lager is dan het dagbedrag van de uitkering als gerechtigde zonder gezinslast, die hij had ontvangen als de garantiemaatregel bedoeld in § 3 niet van toepassing was geweest, verhoogd met 15,9152 euro.

Deze inhaaltegemoetkoming wordt betaald in oktober 2017 en is gelijk aan het verschil tussen, enerzijds, het dagbedrag van elke uitkering als gerechtigde zonder gezinslast die hij voor de periode vanaf 1 mei 2017 tot en met 30 september 2017 had ontvangen als de garantiemaatregel bedoeld in § 3 niet van toepassing was geweest, verhoogd met 15,9152 euro, en, anderzijds, het dagbedrag van elke uitkering als gerechtigde met gezinslast die voor de voormelde periode daadwerkelijk is betaald.".

Art. 4.Artikel 237ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007022981 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2002 tot uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor sluiten en gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 12 februari 2009 en 28 april 2015, wordt aangevuld met een lid, luidende : "Voor de gerechtigde wiens arbeidsongeschiktheid uiterlijk op 31 december 2018 de duur van zes jaar bereikt, wordt het bedrag van de invaliditeitsuitkering evenwel vanaf 1 januari 2018 met een herwaarderingscoëfficiënt van 2 pct. verhoogd. Deze herwaardering is evenwel niet van toepassing op de gerechtigden die een minimumuitkering ontvangen, bedoeld in artikel 214.".

Art. 5.De artikelen 1 en 4 van dit besluit hebben uitwerking van 1 januari 2018.

Artikel 2 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2017.

Artikel 3 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2017.

Art. 6.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 januari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^