Koninklijk Besluit van 14 juni 2001
gepubliceerd op 29 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19sexies van 30 maart 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19ter van 5 maart 1991 tot ver

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012557
pub.
29/06/2001
prom.
14/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JUNI 2001. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19sexies van 30 maart 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19ter van 5 maart 1991 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 van 26 maart 1975 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op de artikelen 18 en 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19ter van 5 maart 1991 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 van 26 maart 1975 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19quinquies van 22 december 1992, overeenkomsten gesloten in de Nationale Arbeidsraad en respectievelijk algemeen verbindend verklaard door de koninklijke besluiten van 21 mei 1991 en 11 februari 1993;

Gelet op het verzoek van de Nationale Arbeidsraad;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19sexies gesloten op 30 maart 2001 in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19ter van 5 maart 1991 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 van 26 maart 1975 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te, Brussel, 14 juni 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 21 mei 1991, Belgisch Staatsblad van 4 juni 1991.

Koninklijk besluit van 11 februari 1993, Belgisch Staatsblad 19 maart 1993.

Bijlage Nationale Arbeidsraad Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19sexies van 30 maart 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19ter van 5 maart 1991 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 van 26 maart 1975 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers Geregistreerd op 12 april 2001 onder het nr. 57011/CO/300.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Overwegende dat de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers geregeld wordt bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19ter van 5 maart 1991, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19quinquies van 22 december 1992;

Overwegende dat in het punt I, 5 van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 de sociale partners overeengekomen zijn om "het loonplafond van 1,2 miljoen voor de werkgeverstussenkomst af te schaffen" en dat volgens datzelfde punt "vanaf 1 april 2001 de tussenkomst in de abonnementskosten (CAO nr. 19) op 60 % (zal) gebracht worden";

Overwegende dat aan voornoemde afspraken in het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 uitvoering moet worden gegeven door de CAO nr. 19ter aan te passen.

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers : - het Verbond van Belgische Ondernemingen - de nationale middenstandsorganisaties erkend overeenkomstig de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979 - de Boerenbond - "la Fédération wallonne de l'Agriculture" - het Algemeen Christelijk Vakverbond van België - het Algemeen Belgisch Vakverbond - de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België op 30 maart 2001 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.

Artikel 1er.Artikel 2, tweede lid van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19ter van 5 maart 1991 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 van 26 maart 1975 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 quinquies van 22 december 1992, wordt opgeheven.

Art. 2.In artikel 4 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt in punt a) het percentage van "54 %" vervangen door "60 %" en in punt b) het percentage van "50 %" vervangen door "56 %".

Art. 3.De werknemers, die houder zijn van een bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19ter bedoeld abonnement, waarvan de geldigheidsduur nog niet verstreken is op 1 april 2001 en die dit vervoerbewijs verder wensen te gebruiken tot op de vervaldatum ervan, hebben vanaf 1 april tot op die vervaldatum recht op : a) de bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr.19ter bedoelde werkgeverstussenkomst indien zij vanaf 1 april 2001 het recht verkrijgen op de financiële bijdrage van de werkgever; b) een verhoogde tussenkomst indien zij reeds vóór 1 april 2001 de financiële bijdrage van de werkgever genoten. De bij punt a) bedoelde tussenkomst en de bij punt b) bedoelde verhoogde tussenkomst worden berekend volgens de bijlage die bij deze collectieve arbeidsovereenkomst is gevoegd; deze bijlage maakt integraal deel uit van onderhavige overeenkomst.

Art. 4.De bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19ter is opgeheven.

Art. 5.Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 april 2001.

Zij zal op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij kunnen herzien of opgezegd worden, met een opzeggingstermijn van zes maanden.

De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet de redenen aangeven en amendementsvoorstellen indienen; de andere organisaties gaan de verbintenis aan deze, binnen de termijn van één maand na ontvangst, in de Nationale Arbeidsraad te bespreken.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 juni 2001.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Bijlage bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19sexies van 30 maart 2001 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19ter tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers Voor de tussenkomst op grond van artikel 3, a) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19sexies van 30 maart 2001 dient de volgende werkwijze te worden toegepast : - er wordt nagegaan hoeveel geldigheidsdagen er overblijven vanaf 1 april 2001 en dit aantal wordt vergeleken met het totaal aantal dagen waarvoor het vervoerbewijs geldig werd gemaakt; - dit afgerond quotiënt, met twee cijfers na de komma, wordt vermenigvuldigd met de normale kostprijs van het vervoerbewijs; - het resultaat van die bewerking wordt vermenigvuldigd met het percentage dat vanaf 1 april 2001 ten laste is van de werkgever. Dit bedrag moet aan de betrokken werknemer worden terugbetaald.

Voorbeeld Op een abonnement geldig vanaf 10 maart 2001 tot 9 juni 2001 blijven op 1 april 2001 nog 70 geldigheidsdagen op een totaal van 92. 70/92 = 0,76 De normale kostprijs van het abonnement is 9 500 frank. Vanaf 1 april wordt de tussenkomst van de werkgever vastgesteld op 60 %. 9 500 x 0,76 = 7 220 7 220 x 60 % = 4 332 frank (werkgeverstussenkomst) Voor de verhoogde tussenkomst op grond van artikel 3, b) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19sexies van 30 maart 2001 dient de volgende werkwijze te worden toegepast : - er wordt nagegaan hoeveel geldigheidsdagen er overblijven vanaf 1 april 2001 en dit aantal wordt vergeleken met het totaal aantal dagen waarvoor het vervoerbewijs geldig werd gemaakt; - dit afgerond quotiënt, met twee cijfers na de komma, wordt vermenigvuldigd met de normale kostprijs van het vervoerbewijs (1) en vervolgens ook vermenigvuldigd met de reeds betaalde bijdrage van de werknemer (2); - het resultaat van de eerste bewerking (1) wordt vermenigvuldigd met het percentage dat vanaf 1 april 2001 ten laste is van de werknemer en wordt vervolgens afgetrokken van het resultaat van de tweede bewerking (2). Dit verschil moet aan de betrokken werknemer worden terugbetaald.

Voorbeeld Op een abonnement geldig vanaf 10 maart 2001 tot 9 juni 2001 blijven op 1 april 2001 nog 70 geldigheidsdagen op een totaal van 92. 70/92 = 0,76 De normale kostprijs van het abonnement is 9 500 frank met een tussenkomst van de werkgever van 5 130 frank (54 %) en een bijdrage van de werknemer van 4 370 frank (46 %). Vanaf 1 april 2001 wordt de tussenkomst van de werkgever opgetrokken tot 60 % wat betekent dat er nog 40 % ten laste blijft van de werknemer. 9 500 x 0,76 = 7 220 4 370 x 0,76 = 3 321 7 220 x 40 % = 2 888 3 321 - 2 888 = 433 frank (door de werkgever te betalen toeslag) Advies nr. 1343 Nationale Arbeidsraad Uitvoering van het centraal akkoord van 22 december 2000 - Mobiliteit Met het oog op de uitvoering van de verbintenissen, die de sociale partners in het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 in verband met het mobiliteitsvraagstuk hebben aangegaan, hebben de in de Raad vertegenwoordigde organisaties op 30 maart 2001 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19ter van 5 maart 1991 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers.

Tezelfdertijd heeft de Raad navolgend advies uitgebracht.

ADVIES In punt I, 5 van het centraal akkoord van 22 december 2000 hebben de sociale partners zich ertoe verbonden een aantal maatregelen te nemen om tegemoet te komen aan de mobiliteitsproblematiek.

Ter uitvoering daarvan hebben zij in de Nationale Arbeidsraad een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19ter van 5 maart 1991 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 van 26 maart 1975 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers.

Door die collectieve arbeidsovereenkomst zijn de bedienden met een jaarlijkse brutobezoldiging van meer dan 1,2 miljoen frank niet langer van de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19ter uitgesloten. Voorts verhoogt de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst de werkgeverstegemoetkoming door de percentages, die daarop in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19ter van toepassing zijn, op te trekken.

De Raad merkt op dat die collectieve arbeidsovereenkomst niet beschouwd mag worden als een losstaand initiatief maar deel uitmaakt van een geheel van maatregelen die ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord met betrekking tot de mobiliteitsproblematiek moeten worden genomen.

De Raad vraagt de integrale uitvoering van dit akkoord. Hij dringt erop aan dat de regering het engagement tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord, aangegaan op 19 december 2000, respecteert. Teneinde het evenwicht, vervat in dit akkoord te behouden, dringt hij er dan ook op aan dat de maatregel om de ondernemingsinvesteringen voor bedrijfsvervoerplannen, collectief ondernemingsvervoer en carpooling ten belope van 120 % als fiscaal aftrekbare uitgave in mindering te brengen, onverwijld wordt uitgevoerd.

De Raad dringt er eveneens op aan dat ook de andere initiatieven, die de regering zelf op fiscaal gebied heeft aangekondigd, waaronder inzonderheid de volledige belastingsvrijstelling van de werkgeverstegemoetkoming vanaf 2001, onverwijld worden uitgevoerd.

Dienaangaande heeft de Raad trouwens reeds op 7 maart 2001 een schrijven gericht tot de Minister van Financiën.

Tegen die achtergrond herinnert de Raad tenslotte aan de verbintenis van de regering om alle voorzieningen van het centraal akkoord te verwezenlijken.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^