Koninklijk Besluit van 14 juni 2001
gepubliceerd op 18 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022412
pub.
18/07/2001
prom.
14/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JUNI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen van gehandicapten, inzonderheid op artikel 7, § 2, gewijzigd bij de wet van 25 januari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, inzonderheid op artikel 6, § 2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 maart 1993, 15 januari 1999, 17 maart 1999 en 14 juli 2000;

Gelet op het advies van de Nationale Hoge Raad voor gehandicapten, gegeven op 23 november 2000;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 oktober 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 18 januari 2001;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 26 januari 2001 over het verzoek om advies door de Raad van State binnen een termijn van een maand;

Gelet op het adviesnr. 31.333/3 van de Raad van State, gegeven op 20 maart 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Maatschappelijke Integratie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 6, § 2, van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 maart 1993, 15 januari 1999, 17 maart 1999 en 14 juli 2000 wordt aangevuld als volgt : « 12° het deel van het pensioen dat overeenstemt met het bedrag van het aan de echtgenoot of ex-echtgenoot betaalde onderhoudsgeld door de van tafel en bed gescheiden, de feitelijk of uit de echt gescheiden gehandicapte, die een pensioen geniet, indien de verplichting tot het betalen van het onderhoudsgeld bij gerechtelijke beslissing werd vastgesteld. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.Onze Minister bevoegd voor de Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 juni 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Maatschappelijke Integratie, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^