Koninklijk Besluit van 14 juni 2001
gepubliceerd op 30 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministe

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022417
pub.
30/06/2001
prom.
14/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JUNI 2001. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen, inzonderheid op artikel 62;

Gelet op het advies nr. 1.303 van de Nationale Arbeidsraad gegeven op 1 maart 2000;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor werknemers, gegeven op 29 november 2000;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 21 december 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 19 maart 2001;

Gelet op het advies 31.435/1 van de Raad van State, gegeven op 29 maart 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 62 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen worden de woorden « 5000 frank » vervangen door de woorden « 123,95 EUR ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 juni 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^