Koninklijk Besluit van 14 juni 2002
gepubliceerd op 25 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van maximale gehaltes aan contaminanten waaronder zware metalen in voedingssupplementen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022531
pub.
25/07/2002
prom.
14/06/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JUNI 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van maximale gehaltes aan contaminanten waaronder zware metalen in voedingssupplementen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, inzonderheid op artikel 5, §§ 1 en 4;

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad, gegeven op 28 juni 2000;

Gelet op het advies (32.716/3) van de Raad van State, gegeven op 26 maart 2002;

Overwegende dat voldaan is aan de formaliteiten voorgeschreven door de Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder voedingssupplementen : - producten in de zin van artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd (nutriënten in voorgedoseerde vorm); en - producten in de zin van artikel 4 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten (planten en plantenbereidingen in voorgedoseerde vorm).

Art. 2.Het is verboden voedingssupplementen in de handel te brengen met gehaltes hoger dan 0,5 mg cadmium per kg product, of hoger dan 1 mg lood per kg product, of hoger dan 1 mg arseen per kg product of hoger dan 0,2 mg kwik per kg product.

Art. 3.Voedingsmiddelen, die niet voldoen aan de bepalingen van artikel 2, zijn schadelijk in de zin van artikel 18 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten.

Art. 4.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 juni 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^