Koninklijk Besluit van 14 juni 2006
gepubliceerd op 19 juni 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot oprichting van het Belgisch Commissariaat bij de Internationale Tentoonstelling van Zaragoza 2008

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011279
pub.
19/06/2006
prom.
14/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JUNI 2006. - Koninklijk besluit tot oprichting van het Belgisch Commissariaat bij de Internationale Tentoonstelling van Zaragoza 2008


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 februari 1931 tot goedkeuring van de Overeenkomst betreffende de Internationale Tentoonstellingen, Protocol en Ondertekeningsprotocol, ondertekend op 22 november 1928 te Parijs, Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 28 april 2006 om een officiële Belgische deelneming te organiseren bij de Internationale Tentoonstelling in Zaragoza 2008;

Gelet op de erkenning van deze Tentoonstelling door de Algemene Vergadering van het Internationaal Bureau voor Tentoonstellingen op 1 december 2005;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 juni 2006 Op de voordracht van Onze Minister van Economie, en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Commissaris van de Belgische Regering bij de Internationale Tentoonstelling van Zaragoza 2008 heeft als opdracht, onder het gezag van Onze Minister van Economie, het ontwerp, de voorbereiding, de organisatie en de vereffening van de officiële Belgische deelneming aan deze manifestatie te verwezenlijken.

Art. 2.De Commissaris beschikt, binnen het kader van de kredieten die te zijner beschikking worden gesteld, over alle bevoegdheden welke nodig zijn voor het volbrengen van zijn opdracht. Met dat doel mag hij namelijk : 1° zich verbinden en bedingen, alle onroerende goederen huren, onderhuren en beheren;alle roerende goederen kopen, vervreemden, ruilen of huren; onderhandelen over of schikkingen treffen voor alle aankopen binnen het kader van zijn bevoegdheden; 2° alle overeenkomsten in verband met zijn bevoegdheden, zoals zij in onderhavig besluit worden bepaald, sluiten;3° de reglementen van de Belgische sectie uitvaardigen.

Art. 3.§ 1;. Binnen het kader van de kredieten die te zijner beschikking worden gesteld, mag de Commissaris alle bouw- en versieringswerken doen uitvoeren, plannen en bestekken opmaken, met samenwerking van alle deskundigen door hem aangeduid. § 2. Hij mag ook, mits kennisgeving aan Onze Minister van Economie : 1° alle medewerkers van het Commissariaat aanwerven en ontslaan;2° de bevoegdheden van alle leden van het Commissariaat bepalen;3° de wedden, vergoedingen, erelonen en representatiekosten van al zijn medewerkers en van zijn personeel bepalen.

Art. 4.In de uitoefening van ambtsverrichtingen, vertegenwoordigen de Commissaris of de Adjunct-Commissaris de Belgische Regering bij de Spaanse autoriteiten, belast met de realisatie van de Internationale Tentoonstelling van Zaragoza 2008.

Art. 5.De Commissaris mag, onder zijn verantwoordelijkheid en binnen de grenzen door hem bepaald, een deel van de hem toegekende bevoegdheden overdragen alsmede de ondertekening van zekere stukken en briefwisseling.

Art. 6.De Commissaris legt aan Onze Minister van Economie het financieel plan voor, dat er op gericht is de Belgische deelneming aan de Tentoonstelling mogelijk te maken.

Dit plan zal het ontwerp van de begroting van het Commissariaat bevatten.

De in deze begroting voorziene uitgaven moeten steeds in evenwicht zijn met de hiertoe voorziene variabele kredieten op het Fonds voor de Organisatie van Internationale Tentoonstellingen.

Art. 7.De Commissaris beschikt over de kredieten hem door Onze Minister van Economie ter beschikking gesteld in het kader van de machtigingen en kredieten te dien einde voorzien in de begroting van zijn departement. De Commissaris beschikt eveneens over alle van derden ontvangen fondsen.

De begroting van het Commissariaat behelst als uitgaven alle voor zijn werking nodige kosten en als ontvangsten, buiten hem door Onze Minister van Economie ter beschikking gestelde kredieten, alle ontvangsten voortvloeiende uit stortingen van derden evenals alle ontvangsten ingevolge de uitoefening van de opdracht van het Commissariaat.

De Commissaris kan slechts verbintenissen aangaan tot beloop van de som van enerzijds de door de Staat toegezegde kredieten en anderzijds de verworven rechten voor de eigen ontvangsten.

Art. 8.De Commissaris beheert de begroting met de medewerking van een Penningmeester benoemd door Onze Minister van Economie, hij legt de uitgaven vast en keurt ze goed, binnen het kader van de voorziene middelen.

Art. 9.De Penningmeester stelt de verantwoordingsrekeningen op en voegt er, desgevallend, ten behoeve van Onze Minister van Economie de bemerkingen aan toe waartoe bedoelde rekeningen en de bijhorende verantwoordingsstukken aanleiding geven.

De Commissaris ziet deze rekeningen na en ondertekent ze « voor waar en echt » waarna ze door Onze Minister van Economie worden goedgekeurd en vervolgens aan het Rekenhof worden overgemaakt.

De Inspectie van Financiën, geaccrediteerd bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, kan nazicht uitoefenen op de rekeningen van het Commissariaat.

Art. 10.Onze Minister van Economie kan de Commissaris, de Adjunct-Commissaris en de Penningmeester een wedde toekennen en/of forfaitaire vergoedingen voor hun kosten. Deze bedragen zijn aan te rekenen op de begroting van het Commissariaat.

Art. 11.Het statuut van het personeel en van de medewerkers van het Commissariaat wordt beheerd door de regelen van het privaat recht of door deze eigen aan de ambtenaren in openbare diensten die, inzonderheid via de detachering en het ter beschikking stellen, geroepen worden tot het uitvoeren van prestaties binnen het kader der verwezenlijking van de Tentoonstelling.

Art. 12.Onze Minister van Economie bepaalt de datum waarop de opdracht van de Commissaris en deze van de Adjunct-Commissaris zal beëindigd zijn;

Art. 13.De Commissaris zorgt ervoor dat, bij de beëindiging van zijn opdracht, de bundels, de documenten en alle stukken van de boekhouding alsmede verzamelingen van catalogi en reglementen in het archief van FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie zullen overgebracht worden.

Art. 14.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2006.

Gegeven te Brussel, 14 juni 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^