Koninklijk Besluit van 14 juni 2006
gepubliceerd op 19 juni 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van een commissaris en een adjunct-commissaris van de Belgische Regering bij de Internationale Tentoonstelling van Shangai in 2010

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011280
pub.
19/06/2006
prom.
14/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JUNI 2006. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een commissaris en een adjunct-commissaris van de Belgische Regering bij de Internationale Tentoonstelling van Shangai in 2010


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 februari 1931 houdende goedkeuring van de Conventie inzake de Internationale Tentoonstelling, ondertekend te Parijs op 22 november 1928;

Gelet op artikel 16 van voornoemde Conventie waarbij aan de Regeringen der landen die officieel deelnemen aan een Internationale Tentoonstelling, ingeschreven door het Internationaal Bureau voor Tentoonstellingen, de verplichting wordt opgelegd een Commissaris te benoemen om hen te vertegenwoordigen;

Gelet op de erkenning van de Internationale Tentoonstelling van Shangai in 2010 door de Algemene Vergadering van het Internationaal Bureau voor Tentoonstellingen op datum van 1 december 2005;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 28 april 2006 om deel te nemen aan deze Internationale Tentoonstelling;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Robert Urbain, wonende in de Rue de Bavay 42, 7301 Hornu, wordt benoemd tot commissaris van de Belgische Regering bij de Internationale Tentoonstelling van Shanghai in 2010.

Art. 2.De heer Sherif Abdoelrahman, wonende in de Antoon Van Dycklaan 4, 8820 Torhout wordt benoemd tot adjunct-commissaris.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2007.

Art. 4.Onze Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 juni 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid : M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^