Koninklijk Besluit van 14 juni 2006
gepubliceerd op 22 juni 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006022541
pub.
22/06/2006
prom.
14/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JUNI 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2004 pub. 20/10/2004 numac 2004022817 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur sluiten inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid type wet prom. 21/12/1998 pub. 03/09/2009 numac 2009000546 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, inzonderheid op artikel 5, § 1, eerste lid, 1° en 3°;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2004 pub. 20/10/2004 numac 2004022817 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur sluiten inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur;

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad, gegeven op 7 april 2006;

Gelet op het advies van de Raad voor het Verbruik, gegeven op 3 mei 2006;

Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, gegeven op 19 april 2006;

Gelet op het advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, gegeven op 23 mei 2006;

Gelet op de omstandigheid dat de Gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 maart 2006 ;

Gelet op het advies 40.403/3 van de Raad van State, gegeven op 23 mei 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voordracht van Onze Minister van Economie en van Onze Minister van Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2004 pub. 20/10/2004 numac 2004022817 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur sluiten inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, wordt integraal vervangen als volgt : «

Art. 2.Het is verboden vanaf 1 juli 2006 nieuwe elektrische en elektronische apparatuur van de categorieën 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 10 van bijlage I, alsmede gloeilampen en armaturen in huishoudens die lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenylen (PBB's) of polybroomdifenylethers (PBDE's) bevatten, op de markt te brengen.

Dit verbod wordt niet toegepast voor : i) elektrische en elektronische apparatuur die vóór 1 juli 2006 op de Europese gemeenschappelijke markt is gebracht; ii) de onderdelen voor het herstellen van elektrische of elektronische apparatuur die vóór 1 juli 2006 op de Europese gemeenschappelijke markt werden gebracht, noch voor het hergebruik van deze apparatuur; iii) de toepassingen van bijlage III. ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister bevoegd voor Economie en Onze Minister bevoegd voor Leefmilieu zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 juni 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, M. VERWILGHEN De Minister van Leefmilieu, B. TOBBACK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^