Koninklijk Besluit van 14 juni 2006
gepubliceerd op 13 juli 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedtransfusie-instellingen voor het jaar 2006

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006022617
pub.
13/07/2006
prom.
14/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JUNI 2006. - Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedtransfusie-instellingen voor het jaar 2006


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 20 december 2005, houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006, inzonderheid op sectie 25, afdeling 51, basisallocatie 51.32.33.01;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 april 2006;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De in dit besluit bedoelde betalingen dekken de financiering van de NAT-tests HIV1 en HCV voor de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006.

Art. 2.Het totale budget (TB) toegekend aan alle transfusie-instellingen, bedoeld in dit besluit, is tot 9.607.000 EUR beperkt.

Art. 3.§ 1. De begunstigde instellingen ontvangen provisies naar rata van het aantal tijdens het boekjaar 2004 daadwerkelijk uitgevoerde tests, en dat ten belope van 80 % van het beschikbare budget. § 2. Aan de volgende instellingen wordt er op 15 april, 15 juli en 15 oktober 2006 een provisie uitgekeerd : 1. 1.662.176,98 EUR aan het Nederlandstalige Rode Kruis te Mechelen door storting op rekeningnummer 001-3760620-06 van Rode Kruis-Vlaanderen, dienst voor het Bloed, Motstraat 40, 2800 Mechelen; 2. 756.817,23 EUR aan het Franstalige Rode Kruis te Ukkel door storting op rekeningnummer 091-0053540-25 van Croix Rouge de Belgique, Service du Sang, rue de Stalle 96, 1180 Bruxelles; 3. 132.804,57 EUR aan de VZW « La Transfusion du Sang » te Charleroi door storting op rekeningnummer 091-0110766-21 van « La Transfusion du Sang », boulevard Joseph II 11B, 6000 Charleroi; 4. 10.067,88 EUR aan het AZ Sint-Jan te Brugge door storting op rekeningnummer 630-6400000-96 van AZ Sint-Jan AV Brugge - Bloedtransfusiedienst, Ruddershove 10, 8000 Brugge.

Art. 4.§ 1. Het definitieve saldo van de voor het jaar 2006 toegekende subsidie, in plus of in min, wordt berekend op basis van het totale aantal geslaagde afnamen die in 2006 effectief werden uitgevoerd en met de NAT-tests vpr HIV1 en HCV werden uitgetest.

Dit aantal afnamen dient aan de hand van facturen betreffende die tests te worden aangetoond en door een bedrijfsrevisor of een accountant voor echt te worden verklaard. § 2. Het definitieve saldo van de in artikel 3, § 2, bedoelde instellingen wordt op basis van bewijsstukken berekend. § 3. De in § 2 bedoelde bewijsstukken moeten uiterlijk vóór 30 september 2007 verplicht naar het volgende adres worden opgestuurd : Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen - Coördinatie « Bloed, organen, weefsels en cellen », Eurostation Blok 2 1C17, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel.

Art. 5.Berekening van het definitieve saldo : § 1. Eerst en vooral wordt voor elke instelling bedoeld in dit besluit een eerste subsidie (ES) berekend, gelijk aan het aantal effectief uitgevoerde NAT-tests vermenigvuldigd met 14,00 EUR. Vervolgens wordt voor elke instelling de som van de toegekende voorschotten berekend (TV). § 2. Ingeval de som van de ES van de instellingen bedoeld in dit besluit het TB overschrijdt, wordt het volgende berekend : 1° het verschil tussen de bedragen die effectief door de instellingen enerzijds en het TB anderzijds besteed en aangetoond werden.Dit bedrag wordt het Totale tekort (TT) genoemd. 2° de verhouding tussen het aantal NAT-tests uitgevoerd door elke instelling en het totale aantal NAT-tests uitgevoerd door alle instellingen.Dit bedrag wordt de Herleidingscoëfficiënt genoemd (HC), dat als volgt wordt berekend : HC = Aantal NAT-tests van de instelling/Aantal NAT-tests van de instellingen § 3. Ingeval het totaal van de ES van de instellingen bedoeld in dit besluit het TB niet overschrijdt, is het definitieve saldo voor elke instelling gelijk aan : ES - TV. 2° Ingeval het totaal van de ES van de instellingen bedoeld in dit besluit het TB overschrijdt, is het definitieve saldo voor elke instelling gelijk aan : ES - (TT x HC) - TV 3° De toegekende subsidies mogen de werkelijk gedane kosten in geen geval overschrijden.

Art. 6.Voorzover aan de bepalingen van artikel 4, § 3, werd voldaan, wordt het definitieve saldo op 1 december 2007 aan de instellingen op de in artikel 3, § 2, bedoelde rekeningnummers gestort.

De terug te betalen sommen worden op dezelfde datum opgeëist.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 8.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 juni 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^