Koninklijk Besluit van 14 juni 2006
gepubliceerd op 04 juli 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006022619
pub.
04/07/2006
prom.
14/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JUNI 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 37, § 1, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1999 en 22 augustus 2002 en bij het koninklijk besluit van 16 april 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, inzonderheid op artikel 7, vervangen bij het koninklijk besluit van 30 juni 1986 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 januari 1991, 22 januari 1991, 25 oktober 1994, 10 maart 1999, 10 augustus 2001, 22 februari 2002, 2 augustus 2002, 28 augustus 2002, 6 februari 2003, 15 mei 2003, 19 maart 2004, en 7 april 2005;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 23 mei 2005;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 juli 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 21 maart 2006;

Gelet op het advies nr. 40.261/1 van de Raad van State, gegeven op 27 april 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 7, elfde lid, van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 25 oktober 1994 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 maart 2004 en 7 april 2005, vervangt de verstrekking « 558994 » de verstrekking « 558972 ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2004.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 juni 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^