Koninklijk Besluit van 14 maart 2014
gepubliceerd op 21 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003089
pub.
21/03/2014
prom.
14/03/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 MAART 2014. - Koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, artikel 2, derde en vierde lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook type wet prom. 22/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003477 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot instelling van de vordering tot staking van de inbreuken op de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten type wet prom. 22/12/2009 pub. 31/03/2010 numac 2010000174 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook. - Duitse vertaling sluiten en gewijzigd bij de wet van 21 december 2013;

Gelet op de hypotheekwet van 16 december 1851, artikel 144, 1°, vervangen bij de wet van 21 december 2013;

Gelet op de wet van 25 oktober 1919Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen, artikel 12bis, 1°, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 december 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 28 januari 2014;

Gelet op advies n° 05/2014 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 5 februari 2014;

Gelet op advies 55.359/2 van de Raad van State, gegeven op 10 maart 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° de instrumenterende ambtenaar : een notaris of een ambtenaar van een aankoopcomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, die een authentieke akte heeft verleden;2° een uitgifte van de akte : een eensluidend verklaard afschrift van de authentieke akte van de instrumenterende ambtenaar, met inbegrip van de eventueel aan de voet van de akte aangebrachte vermeldingen, doch zonder de aan de akte gehechte stukken;3° de hypotheekwet : de hypotheekwet van 16 december 1851;4° de wet van 25 oktober 1919Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten : de wet van 25 oktober 1919Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het gebruik gedane leveringen.

Art. 2.De instrumenterende ambtenaar biedt zijn akte en de bijlagen ervan ter registratie aan op gedematerialiseerde wijze. De akte wordt vergezeld van de stukken die terzelfdertijd moeten worden aangeboden.

Daartoe worden een uitgifte van de akte, een afzonderlijke kopie van elke bijlage en van elk van de overige voor te leggen stukken elektronisch verzonden.

Art. 3.Om de uitvoering van de hypothecaire openbaarmaking te bekomen biedt de instrumenterende ambtenaar zijn akte en de bijlagen ervan, op gedematerialiseerde wijze aan. De akte wordt vergezeld van de stukken die terzelfdertijd moeten worden aangeboden.

De elektronische verzending omvat : 1° wanneer de overschrijving wordt gevraagd : a) een uitgifte van de akte;b) een kopie van de aan de akte gehechte stukken met uitzondering van de plannen waarvan om de overschrijving wordt verzocht en die bij toepassing van artikel 1, laatste lid, van de hypotheekwet van aanbieding zijn vrijgesteld;c) een uitgifte van de andere authentieke akten, verleden voor dezelfde instrumenterende ambtenaar of waarvan hij de houder of bewaarder van de minuten is, die ingevolge een wettelijke of reglementaire bepaling bij de aanbieding ter overschrijving moeten worden gevoegd met daarbij een kopie van de aan deze akten gehechte bijlagen;d) een kopie van de andere dan onder c) bedoelde authentieke akten die ingevolge een wettelijke of reglementaire bepaling bij de aanbieding ter overschrijving moeten worden gevoegd met daarbij een kopie van de aan deze akten gehechte bijlagen;e) een kopie van elk van de andere voor te leggen stukken;2° wanneer de inschrijving wordt gevraagd : a) een uitgifte van de akte van hypotheekvestiging, van de akte waaruit het onroerend voorrecht ontstaat of van de akte van pand op de handelszaak;b) een kopie van de aan de akte gehechte stukken;c) een uitgifte van de andere authentieke akten verleden voor dezelfde instrumenterende ambtenaar of waarvan hij de houder of bewaarder van de minuten is, die ingevolge een wettelijke of reglementaire bepaling bij de aanbieding ter inschrijving moeten worden gevoegd met daarbij een kopie van de aan deze akten gehechte bijlagen;d) een kopie van de andere dan onder c) bedoelde authentieke akten die ingevolge een wettelijke of reglementaire bepaling bij de aanbieding ter inschrijving moeten worden gevoegd met daarbij een kopie van de aan deze akten gehechte bijlagen;e) in afwijking van artikel 83 van de hypotheekwet en artikel 4 van de wet van 25 oktober 1919Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, één inschrijvingsborderel waarin alle onroerende goederen of handelszaken worden vermeld waarvoor een inschrijving wordt genomen, zelfs wanneer de inschrijving betrekking heeft op onroerende goederen of handelszaken die in het ambtsgebied van verschillende hypotheekkantoren zijn gelegen;f) een kopie van elk van de andere voor te leggen stukken;3° wanneer de doorhaling van een inschrijving wordt gevraagd : a) een uitgifte van de akte van doorhaling;b) een kopie van de aan de akte gehechte stukken;c) een uitgifte van de andere authentieke akten verleden voor dezelfde instrumenterende ambtenaar of waarvan hij de houder of bewaarder van de minuten is, die ingevolge een wettelijke of reglementaire bepaling bij de vraag tot doorhaling moeten worden gevoegd met daarbij een kopie van de aan deze akten gehechte bijlagen;d) een kopie van de andere dan onder c) bedoelde authentieke akten die ingevolge een wettelijke of reglementaire bepaling bij de vraag tot doorhaling moeten worden gevoegd met daarbij een kopie van de aan deze akten gehechte bijlagen;e) een kopie van elk van de andere voor te leggen stukken;4° wanneer de kantmelding wordt gevraagd : a) een uitgifte van de akte die tot de kantmelding aanleiding geeft;b) een kopie van de aan de akte gehechte stukken;c) een uitgifte van de andere authentieke akten verleden voor dezelfde instrumenterende ambtenaar of waarvan hij de houder of bewaarder van de minuten is, die ingevolge een wettelijke of reglementaire bepaling bij de vraag tot kantmelding moeten worden gevoegd met daarbij een kopie van de aan deze akten gehechte bijlagen;d) een kopie van de andere dan onder c) bedoelde authentieke akten die ingevolge een wettelijke of reglementaire bepaling bij de vraag tot kantmelding moeten worden gevoegd met daarbij een kopie van de aan deze akten gehechte bijlagen;e) in afwijking van artikel 84, eerste lid, 3° en tweede lid, 1°, van de hypotheekwet, één uittreksel;f) een kopie van elk van de andere voor te leggen stukken.

Art. 4.De elektronische verzending moet vergezeld gaan van de metagegevens vermeld in bijlage 1 van dit besluit.

Indien een te registreren en, krachtens artikel 1 van de hypotheekwet, over te schrijven akte onroerende goederen betreft die alle gelegen zijn buiten het ambtsgebied van het registratiekantoor bevoegd voor de standplaats van de instrumenterende ambtenaar moet het goed dat als eerste in de akte is vermeld ook als eerste worden vermeld in de metagegevens.

Indien een inschrijvingsborderel van de hypotheek of van het voorrecht meerdere onroerende goederen betreft, moet het onroerend goed dat als eerste is vermeld in het borderel, ook als eerste worden vermeld in de metagegevens.

De elektronische verzending van de stukken en van de metagegevens gebeurt overeenkomstig de technische voorschriften vastgesteld door de minister bevoegd voor Financiën, na overleg met de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Art. 5.De vermelding van de registratie van een op gedematerialiseerde wijze aangeboden stuk wordt samen met het geregistreerde stuk en op dezelfde wijze verzonden aan de instrumenterende ambtenaar en, voor een notariële akte en haar bijlagen, ook aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat of haar gedelegeerde met het oog op de bewaring bedoeld in artikel 180bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

De verzending gebeurt overeenkomstig de technische voorschriften vastgesteld door de minister bevoegd voor Financiën, na overleg met de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

De vermelding van de hypothecaire openbaarmaking van op gedematerialiseerde wijze aangeboden stukken wordt samen met de stukken en op dezelfde wijze verzonden aan de instrumenterende ambtenaar, overeenkomstig de technische voorschriften vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Financiën na overleg met de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Art. 6.Indien door overmacht of technische storing een akte niet op elektronische wijze kan worden verzonden, wordt : 1° ) in afwijking van artikel 2, de formaliteit van de registratie uitgevoerd op voorlegging van de in artikel 2, tweede lid bepaalde stukken op papier;2° ) in afwijking van artikel 3, de hypothecaire openbaarmaking uitgevoerd op voorlegging van de in artikel 3, tweede lid bepaalde stukken op papier.Voor het inschrijvingsborderel en de stukken betreffende de kantmelding wordt verwezen naar de artikelen 83 en 84 van de hypotheekwet en artikel 4 van de wet van 25 oktober 1919Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten.

Indien de hypothecaire openbaarmaking op meerdere kantoren wordt gevraagd, moeten de stukken worden voorgelegd op elk van de kantoren.

Indien de registratieformaliteit en de hypothecaire openbaarmaking worden gevraagd, worden de in artikel 2, tweede lid en de in artikel 3, tweede lid bepaalde stukken voorgelegd zowel op het registratiekantoor als op het hypotheekkantoor, onverminderd het bepaalde in het tweede lid.

Art. 7.In afwijking van de artikelen 2 en 3 kunnen de akten tot 31 december 2014 op de in artikel 6 bepaalde wijze tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking worden aangeboden.

Art. 8.De artikelen 171 en 172 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten zijn niet van toepassing wanneer een uitgifte van een akte wordt gemaakt met het oog op de aanbieding ervan ter formaliteit van de registratie.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2014 .

Art. 10..De minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit Gegeven te Brussel, 14 maart 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS

Bijlage bij het koninklijk besluit van 14 maart 2014

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 14 maart 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^