Koninklijk Besluit van 14 mei 2002
gepubliceerd op 31 mei 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2002014142
pub.
31/05/2002
prom.
14/05/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 MEI 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985 en 20 juli 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 april 1976, 23 juni 1978, 8 juni 1979, 14 december 1979, 15 april 1980, 25 november 1980, 11 mei 1982, 8 april 1983, 21 december 1983, 1 juni 1984, 18 oktober 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 22 mei 1989, 20 juli 1990, 28 januari 1991, 1 februari 1991, 18 maart 1991, 18 september 1991, 14 maart 1996, 29 mei 1996, 11 maart 1997, 16 juli 1997, 23 maart 1998, 9 oktober 1998, 15 december 1998, 7 mei 1999, 24 juni 2000 en 17 oktober 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor het instellen van zones met een snelheidsbeperking tot 30 km per uur;

Overwegende dat de Gewestregeringen zijn betrokken bij het ontwerpen van dit besluit;

Gelet op het besluit van de Ministerraad over de adviesaanvraag aan de Raad van State binnen een termijn die een maand niet overschrijdt;

Gelet op advies 32.825/4 van de Raad van State, gegeven op 13 maart 2002 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 1978, 25 maart 1987, 20 juli 1990, 18 september 1991, 16 juli 1997 en 9 oktober 1998, wordt aangevuld als volgt :« 2.37 « Schoolomgeving », zone van een of meerdere openbare wegen of gedeelten ervan, waarin de toegang tot een school is inbegrepen en waarvan het begin en het einde afgebakend zijn door de verkeersborden F4a en F4b.

Het verkeersbord A23 wordt bij het verkeersbord F4a gevoegd. »

Art. 2.Artikel 8.2.3°, e), van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 maart 1998, wordt vervangen als volgt : « e) 21 jaar voor de bestuurders van motorfietsen met een vermogen hoger dan 25 kW of een vermogen/gewichtsverhouding hoger dan 0,16 kW/kg, tenzij ze sinds ten minste twee jaar houder zijn van een rijbewijs geldig voor het besturen van motorfietsen met een vermogen van minder dan of gelijk aan 25 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan of gelijk aan 0,16 kW/kg of van een Belgisch rijbewijs geldig voor de categorie A2 of tenzij zij houder zijn van een Belgisch rijbewijs geldig voor de categorie A1. »

Art. 3.In artikel 9.1.2.2° van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 juli 1990 worden de woorden « Bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B mogen » vervangen door de woorden « Buiten de bebouwde kom mogen de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B ».

Art. 4.Artikel 12.4. van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : « Wordt niet als manoeuvre beschouwd : zich op het einde van een fietspad op de rijbaan begeven om rechtdoor te rijden. »

Art. 5.In artikel 23.1.2° van hetzelfde besluit, worden in het tweede lid de woorden « 1 meter » vervangen door de woorden « 1,50 meter ».

Art. 6.Artikel 24.2° van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 oktober 1998, wordt aangevuld als volgt : « en op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden. »

Art. 7.In artikel 27.1. van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 september 1991, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In artikel 27.1.1., eerste lid, worden de woorden « of op de dagen vermeld op de signalisatie, » ingevoegd tussen de woorden « op een werkdag » en de woorden « een auto »; 2° Artikel 27.1.2. wordt vervangen als volgt : « 27.1.2. De bestuurder moet op deze schijf de aanduiding van het uur of van het half uur volgend op zijn aankomst, doen verschijnen.

Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie, is het gebruik van de schijf voorgeschreven van 9 u. tot 18 u. op de werkdagen en voor een maximumduur van twee uren.

Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de vergunde parkeerduur. »

Art. 8.In artikel 36, eerste lid van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 24 juni 2000, worden de woorden « klasse B » geschrapt.

Art. 9.Artikel 43.2. van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 juli 1990, wordt aangevuld als volgt : « Wanneer fietsers de rijstrook die voorbehouden is aan voertuigen van geregelde openbare diensten en aan voertuigen bestemd voor het ophalen van leerlingen of de bijzondere overrijdbare bedding mogen volgen, moeten zij achter elkaar rijden. »

Art. 10.In artikel 44.4. van hetzelfde besluit, worden de woorden « met of » ingevoegd tussen het woord « vierwieler » en het woord « motor ».

Art. 11.Artikel 59.2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 september 1991, van 29 mei 1996 en van 23 maart 1998, wordt aangevuld met een d), die luidt als volgt : « d) de getuigschriften die door het « Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft » en het « Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen » uitgereikt worden aan de personen die de opleiding « bestuurders van zwaar vervoer » gevolgd hebben, waarvan het programma door de minister goedgekeurd werd. »

Art. 12.In artikel 72.5. van hetzelfde besluit wordt tussen het vierde en het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende : « Wanneer de fietsers deze rijstrook mogen volgen, wordt het verkeersbord F17 aangevuld met het symbool van een fiets. In dit geval mag het symbool van de fiets aangebracht worden op de rijstrook. »

Art. 13.In artikel 72.6. van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 juli 1997, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende : « Wanneer de fietsers de in het eerste lid bedoelde bedding mogen volgen, wordt het verkeersbord F18 aangevuld met het symbool van een fiets.»; 2° In het zesde lid dat het zevende lid wordt, worden de woorden « evenals het symbool van een fiets » ingevoegd tussen het woord « « Taxi » » en het woord « mogen »;3° In het zevende lid dat het achtste lid wordt, worden de woorden « mag worden » vervangen door het woord « wordt ».

Art. 14.Het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor het instellen van zones met een snelheidsbeperking tot 30 km per uur wordt aangevuld met een artikel 6bis dat luidt als volgt : « 6bis. Binnen de zones 30 die de grenzen van de schoolomgeving afbakenen, zoals gedefinieerd in artikel 2.37 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, zijn de bepalingen van dit besluit niet van toepassing. »

Art. 15.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van de artikelen 3, 7 en 8 die in werking treden op 1 januari 2003 en de artikelen 5, 6 en 13.3° die in werking treden op 1 mei 2003.

Art. 16.Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 mei 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^