Koninklijk Besluit van 14 november 2002
gepubliceerd op 07 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende een toelage aan het Belgische Werk tegen Kanker voor het opmaken en het bijhouden, gedurende het jaar 2002, van een register van de nieuwe kankergevallen in België

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2003022281
pub.
07/05/2003
prom.
14/11/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBER 2002. - Koninklijk besluit houdende een toelage aan het Belgische Werk tegen Kanker voor het opmaken en het bijhouden, gedurende het jaar 2002, van een register van de nieuwe kankergevallen in België


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2001 pub. 17/07/2002 numac 2002003156 bron ministerie van financien Wet houdende de Algemene Uigavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2002, inzonderheid de begroting 26, afdeling 53, artikel 61 33 01 08;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid de artikels 55 tot 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid artikel 14, 2°;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 7 november 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van tweehonderdtweeënzeventigduizend zeshonderd driëentachtig EUR (272.683 euro ), aan te rekenen ten laste van artikel 61.33.01.08, afdeling 53, van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, begrotingsjaar 2002, wordt toegekend aan het Belgisch Werk tegen Kanker, Koningsstraat 217, te 1210 Brussel (rek. : 210-0475210-59) voor het opstellen en bijhouden van een register van de nieuwe kankergevallen in België, dat toelaat plaatselijke, nationale en internationale epidemiologische studies uit te voeren.

Art. 2.Deze toelage vormt de tegemoetkoming van de Staat in de kosten voor het bijhouden van het register met name : 1) De vergoeding, door het Werk, ten bedrage van 8,67 euro per nieuw geval in 2001, geregistreerd in 2002, van de verzekeringsinstellingen, de verschillende instellingen belast met de uitvoering van de verplichte ziekteverzekering en de gelijkaardige organisaties welke tegemoetkomingen verlenen in de kosten voor gezondheidszorg, die door het verstrekken van gecodeerde inlichtingen het mogelijk gemaakt hebben een numerieke inventarisatie op te stellen van de nieuwe gevallen waarvan de anonimiteit wordt gevrijwaard;2) De personeels- of werkingskosten die door het Belgische Werk tegen Kanker worden gemaakt voor zijn medewerking aan de realisatie van het nationaal kankerregister.

Art. 3.De uitbetaling van het bedrag vermeld in artikel 1 zal, in twee delen, als volgt gebeuren : A) Een voorschot gelijk aan 50 % van de subsidie zal op de dag van de ondertekening van dit besluit gestort worden;

B) Het saldo zal vereffend worden na overlegging van : 1) Onkostennota's waarbij elk belanghebbend ziekenfonds het aantal nieuwe gevallen in 2001 aangeeft, naar rato van 8,67 euro per geval. Deze onkostennota's moeten worden goedgekeurd door het Belgisch Werk tegen Kanker; 2) Bewijsstukken betreffende de in artikel 2, 2 bedoelde kosten;3) Een activiteitenverslag van het Register met, onder andere, een analyse uitgevoerd in samenwerking met het Wetenschappelijk In- stituut Volksgezondheid-Louis Pasteur of met een wetenschappelijk instituut in verband met : a) de plaats van kanker als voornaamste doodsoorzaak ten opzichte van de andere oorzaken;b) de middelen die ter beschikking worden gesteld voor kankeronderzoek;c) de verbetering van de informatie inzake registratie;d) de evolutie van het aantal kankers en sterfgevallen ten gevolge ervan over de laatste 10 jaar;e) de gemiddelde leeftijd waarop bepaalde kankers voorkomen en de gemiddelde overlevingsduur.

Art. 4.De documenten bedoeld in artikel 3, B, 1 tot 3 zullen vóór 31 oktober 2003 ingediend worden bij het Directoraat-generaal Gezondheidsberoepen, medische Bewaking en Welzijn op het Werk (Dienst Geneeskundepraktijk).

Art. 5.Onze Minister van Volksgezondheid is met de uitvoering van dit besluit belast.

Gegeven te Brussel, 14 november 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, J. TAVERNIER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^