Koninklijk Besluit van 14 november 2007
gepubliceerd op 05 december 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met betrekking tot de periodieke informatieverstrekking over de solvabiliteit van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2007003513
pub.
05/12/2007
prom.
14/11/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBER 2007. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met betrekking tot de periodieke informatieverstrekking over de solvabiliteit van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, inzonderheid op artikel 185 ;

Gelet op de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, inzonderheid op artikel 64, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 maart 2003;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 28 augustus 2007 met betrekking tot de periodieke informatieverstrekking over de solvabiliteit van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, dat als bijlage bij dit besluit gaat, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 16 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006003215 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met betrekking tot de periodieke informatieverstrekking over de solvabiliteit van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve sluiten tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met betrekking tot de periodieke informatieverstrekking over de solvabiliteit van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008.

Art. 4.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 november 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-eersteminister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

Bijlage bij het koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 28 augustus 2007 met betrekking tot de periodieke informatieverstrekking over de solvabiliteit van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging Reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 28 augustus 2007 met betrekking tot de periodieke informatieverstrekking over de solvabiliteit van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Gelet op de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, inzonderheid op artikel 185;

Gelet op de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, inzonderheid op artikel 64, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 maart 2003;

Gelet op de raadpleging van de beroepsverenigingen;

Gelet op het advies van de raad van toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Besluit :

Artikel 1.De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht als bedoeld in Boek II van Deel III van de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

Art. 2.De beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging moeten aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen rapporteren over de toereikendheid van hun eigen vermogen ten aanzien van de normen die zijn uitgevaardigd in het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 28 augustus 2007 op het eigen vermogen van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging.

Art. 3.§ 1. Daartoe is artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 29 januari 2007 op de periodieke rapportering door de instellingen over de naleving van de eigenvermogensvereisten aan de Nationale Bank van België en aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op overeenkomstige wijze van toepassing op de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging. § 2. De instructies en de tabel die als bijlage bij dit besluit gaan, zijn eveneens op de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging van toepassing voor de vereisten als bedoeld in artikel 6, 2°, a), van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 28 augustus 2007 op het eigen vermogen van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging.

Art. 4.Onverminderd de eigen rapporteringsfrequentie van een specifieke tabel, dienen de tabellen op driemaandelijkse basis te worden opgesteld voor de vennootschappelijke positie en op halfjaarlijkse basis voor de geconsolideerde positie.

Art. 5.Het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 14 februari 2006 met betrekking tot de periodieke informatieverstrekking over de solvabiliteit van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2008.

Art. 6.Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2008.

Brussel, 28 augustus 2007.

De Voorzitter, J.-P. SERVAIS. Bijlage bij het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met betrekking tot de periodieke informatieverstrekking over de solvabiliteit van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging Rapporteringstabel over de vereisten als bedoeld in artikel 6, 2°, a), van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 28 augustus 2007 op het eigen vermogen van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Toelichting bij de tabel betreffende de vereiste bedoeld in artikel 6, 2° a) van het reglement over het eigen vermogen van de beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve belegging Munteenheid : De cijfers moeten worden uitgedrukt in euro. Toelichting bij tabel 90.19 : Voor de berekening van de vereiste bedoeld in artikel 6, 2°, a) van het reglement over het eigen vermogen van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, moet de vennootschap een bedrag dat gebaseerd is op de waarde van de door haar als aangestelde vennootschap beheerde beleggingsportefeuilles toetsen aan een plafond van 10 miljoen euro.

Lijn 030 Op deze lijn moet het bedrag worden vermeld (namelijk de waarde van de portefeuilles die 250 miljoen euro overschrijden) op basis waarvan de aanvullende vereiste (0,02 %) wordt berekend.

Lijn 050 Op deze lijn moet de vereiste zonder de zekerheden worden ingevuld, namelijk de som van het minimumkapitaal en de aanvullende vereiste, waarbij het aldus verkregen bedrag niet meer dan 10 miljoen euro mag bedragen.

Lijn 070 Deze lijn heeft betrekking op de vereiste, rekening houdend met een eventuele garantie (zie artikel 9 van het reglement over het eigen vermogen van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging).

Gezien om te worden gevoegd bij bij het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 28 augustus 2007 met betrekking tot de periodieke informatieverstrekking over de solvabiliteit van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging De Voorzitter, J.-P. SERVAIS Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van 14 november 2007.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^