Koninklijk Besluit van 14 november 2008
gepubliceerd op 20 februari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister

bron
fedrale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000860
pub.
20/02/2009
prom.
14/11/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb ter ondertekening aan Uwe Majesteit voor te leggen strekt ertoe artikel 18 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister te wijzigen.

Artikel 18, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 somt de personen op die als tijdelijk afwezig beschouwd worden en die verder ingeschreven blijven in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister van de gemeente van hun hoofdverblijfplaats. De leden van het gezin van deze personen worden eveneens bedoeld in dit artikel.

De punten 8° en 9° van het eerste lid van dit artikel hebben betrekking op : - Belgische diplomatieke ambtenaren, leden van het administratieve en technische personeel van de Belgische diplomatieke missies, Belgische consulaire ambtenaren en consulaire beroepswerknemers; - leden van het personeel van de coöperatie bedoeld in het koninklijk besluit van 10 april 1967 houdende het statuut van het personeel van de coöperatie met de ontwikkelingslanden en personen die op coöperatieopdracht gestuurd worden door verenigingen die erkend zijn door het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking voor de duur van hun coöperatieopdracht.

De bepaling van deze twee categorieën van personen die erkend worden als tijdelijk afwezig moet echter worden aangepast, inzonderheid in functie van de evolutie van de verdeling van de bevoegdheden tussen de Federale Overheid en de Gemeenschappen en Gewesten.

Tengevolge van de recentelijke regionalisering van het Belgische exportbeleid, maken regionale handelsattachés en de cultuurattachés van de Gemeenschappen immers deel uit van het personeel op de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland.

Sommige vertegenwoordigingen beschikken eveneens over militaire attachés of verbindingsofficieren van de federale politie.

Men dient derhalve de bepaling van artikel 18, eerste lid, 8°, aan te passen om oog te hebben voor alle leden van het personeel dat geniet van een diplomatiek of consulair statuut en dat een activiteit uitoefent in de Belgische diplomatieke of consulaire posten in het buitenland.

Tengevolge van de hervorming van de ontwikkelingssamenwerking werd het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (in afkorting ABOS) ontbonden en het personeel werd gedeeltelijk overgeheveld naar de Directie - Generaal Ontwikkelingssamenwerking van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en gedeeltelijk naar de Belgische Technische Coöperatie, een vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk, die het beheer toegewezen kreeg van de directe bilaterale samenwerking.

Artikel 18, eerste lid, 9°, moet eveneens gewijzigd worden teneinde overeen te stemmen met deze nieuwe organisatorische wijziging.

Overeenkomstig de wens uitgedrukt door Buitenlandse Zaken, kunnen de personen die tot deze twee categorieën behoren echter hun afvoering vragen van de bevolkingsregisters bij hun vertrek naar het buitenland, en zich laten inschrijven in de registers van de diplomatieke of consulaire post onder de bevoegdheid waarvan zij hun opdracht in het buitenland moeten vervullen. In dit geval worden deze personen niet meer beschouwd als tijdelijk afwezig van hun gewoonlijke verblijfplaats in België en zijn zij bijgevolg niet meer ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente.

De Raad van State heeft een eerste advies uitgebracht op 19 juni 2006 over een ontwerp van koninklijk besluit dat aanvankelijk, behalve de wijziging van de punten 8° en 9° van artikel 18, eerste lid, er ook toe strekte het artikel 20, § 5, van het voormelde koninklijk besluit van 16 juli 1992 te wijzigen. Dit ontwerp van besluit is het koninklijk besluit van 23 juni 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008000614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister sluiten geworden, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2008;

Het ontwerp van koninklijk besluit thans voorgelegd aan Uwe Majesteit, wijzigt ook de punten 6° en 6°bis van het eerste lid alsmede het punt 2° van het tweede lid van het artikel 18 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 om ze aantepassen aan de terminologische evolutie van de laatste jaren (inzonderheid de vervanging van het woord "rijkswacht" door de woorden "federale politie").Daarom werd dit ontwerp van koninklijk besluit opnieuw aan het advies van de Afdeling Wetgeving van de Raad van State voorgelegd. Deze heeft op 27 augustus 2008 het advies nr. 45.071/2/V uigebracht.

Er werd rekening gehouden met de door de Raad van State geformuleerde opmerkingen, inzonderheid deze vermeld in het advies van dit Hoog College betreffende de leden van het personeel van de Belgische Technische Coöperatie.

De Raad van State had zich immers afgevraagd of deze categorie van personen niet eveneens vermeld moesten worden onder het nieuwe artikel 18, eerste lid, 9°.

Volgens de informatie die verkregen werd bij het departement van Buitenlandse Zaken, is de Belgische Technische Coöperatie een vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk, die het beheer toegewezen kreeg van de directe bilaterale samenwerking en dus slechts sporadisch een opdracht uitvoert in naam van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Ten gevolge van de ontbinding van het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS), die, zoals hiervoor reeds vermeld, leidde tot een overheveling van het personeel naar enerzijds de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en anderzijds de Belgische Technische Coöperatie, behoren de medewerkers van die laatste tot de categorie bedoeld in artikel 18, eerste lid, 3° : « personen die omwille van beroepsredenen gedurende maximum een jaar een bepaald werk of een bepaalde opdracht uitvoeren in een andere gemeente van het Rijk of in het buitenland ».

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

ADVIES 40.550/2 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE De Raad van State, afdeling wetgeving, tweede kamer, op 22 mei 2006 door de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken verzocht hem, binnen een termijn van dertig dagen van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit « tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister », heeft op 19 juni 2006 het volgende advies gegeven : Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Rechtsgrond Aanhef In het eerste lid dient de Franse versie aangepast te worden aan de Nederlandse versie van de tekst.

Dispositief Artikel 1 Uit het verslag aan de Koning blijkt niet, en het is de Raad van State niet duidelijk, waarom het personeel van de Belgische Technische Coöperatie niet vermeld wordt in het nieuwe artikel 18, eerste lid, 9°.

Het verslag aan de Koning behoort te worden aangevuld om die keuze te rechtvaardigen, of het dispositief moet worden aangevuld teneinde recht te zetten wat een leemte lijkt te zijn.

Artikel 2 Zoals in het verslag aan de Koning wordt bepaald, is de reden van het nieuwe artikel 20, paragraaf 5, te vinden in de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005021173 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende administratieve vereenvoudiging II sluiten houdende administratieve vereenvoudiging Il (1).

De kamer was samengesteld uit : De heer Y. Kreins, kamervoorzitter;

De heer J. Jaumotte en Mevr. M. Baguet, staatsraden;

Mevr. B. Vigneron, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de heer J. Regnier, eerste auditeur-afdelingshoofd.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de heer J. Jaumotte.

De griffier, De voorzitter, B. Vigneron. Y. Kreins. _______ Nota (1) Gedr.St. Kamer, zitting 2004-2005, DOC 51-1967/001, blz. 8.

ADVIES 45.071/2/V VAN 21 AUGUSTUS 2008 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE De Raad van State, afdeling wetgeving, tweede vakantiekamer, op 1 augustus 2008 door de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken verzocht hem, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit « tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister », heeft het volgende advies gegeven : Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het voorontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Voorafgaande opmerking De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft in advies 40.550/2 van 19 juni 2006 al een onderzoek gewijd aan de inhoud van artikel 1, 4°, van het onderhavige ontwerpbesluit (ontworpen artikel 18, eerste lid, 8° en 9°, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister) (1).

Wanneer de afdeling wetgeving een advies heeft gegeven, heeft ze de bevoegdheid opgebruikt die ze krachtens de wet heeft; het komt haar derhalve niet toe om zich opnieuw uit te spreken over reeds onderzochte bepalingen, ongeacht of ze herzien zijn teneinde rekening te houden met de opmerkingen die in het eerste advies gemaakt zijn, dan wel ongewijzigd blijven.

Dat geldt niet wanneer overwogen wordt in de tekst volledig nieuwe bepalingen in te voegen waarvan de inhoud losstaat van de opmerkingen of voorstellen die in het eerste advies van de afdeling wetgeving zijn gemaakt of gedaan : in zo'n geval geldt het advies alleen voor de nieuwe bepalingen.

In casu behoort de afdeling wetgeving dus de artikelen 1, 1°, 2°, 3° en 5°, en 2 van het ontwerp - en alleen die artikelen - te onderzoeken.

Onderzoek van het ontwerp 1. Het eerste lid van de aanhef moet aangevuld worden met de verwijzing naar artikel 3, tweede lid, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.2. Het tweede lid van de aanhef moet vervallen.De wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002015104 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet inzake consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten sluiten inzake consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten levert immers niet de rechtsgrond op voor het ontwerp.

Ter herinnering, krachtens artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 23 januari 2003 aangaande de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten, uitgevaardigd ter uitvoering van de voornoemde wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002015104 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet inzake consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten sluiten, zijn de bepalingen van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, zoals gewijzigd bij het ontwerp, van toepassing op de bevolkingsregisters bijgehouden in de consulaire posten (2). 3. Volgens de nieuwe regels van de wetgevingstechniek (3) is het niet dienstig in de aanhef de bepaling te vermelden van de gewijzigde handeling.Er kan dus mee worden volstaan in het derde lid van de aanhef te schrijven « Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister; ». 4. In de Nederlandse versie van artikel 18, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 staan, zoals het bekendgemaakt is in het Belgisch Staatsblad van 15 augustus 1992, onder meer de volgende woorden « (...) met hun gezondheid of voor toerisme of een vakantieverblijf (...) ».

In artikel 1, 1°, van het ontwerp worden de woorden die vervangen moeten worden verkeerd aangehaald. Bovendien rijst de vraag of het woord « of' in artikel 18, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 wel moet vervallen (het woord « ou » blijft behouden in de Franse versie van dat besluit) en of het woord « toerisme » daarin voorafgegaan moet worden door het bepaald lidwoord « het ».

Artikel 1, 1°, van het ontwerp lijkt geen bestaansreden te hebben en te kunnen vervallen.

De kamer was samengesteld uit : De heren : R. Andersen, eerste voorzitter van de Raad van State;

P. Lewalle en P. Vandernoot, staatsraden;

Mevr. A.-C. Van Geersdaele, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de heer R. Wimmer, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de heer P. Vandernoot.

De griffier, De eerste voorzitter, A.-C. Van Geersdaele. R. Andersen. _______ Nota (1) Dat advies is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2008, blz.37172 en 37173. (2) Het is overigens beter twee onderscheiden besluiten te behouden, waarvan het ene de voornoemde wet van 19 juli 1991 ten uitvoer legt, en het andere de voornoemde wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002015104 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet inzake consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten sluiten. (3) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, Raad van State, 2008, aanbeveling 27, F 3-2-2 en aanbeveling 30, F 3-3, te raadplegen op de website van de Raad van State (www.raadvst-consetat.be).

14 NOVEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, inzonderheid artikelen 1, § 1, gewijzigd bij de wetten van 24 mei 1994, 24 januari 1997 en 15 mei 2007, en 3, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 24 januari 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister;

Gelet op de adviezen nr. 40.550/2 en nr. 45.071/2 van de Raad van State, gegeven respectievelijk op 19 juni 2006 en op 27 augustus 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 18 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, punt 6°, worden de woorden « de B.R.D. » vervangen door de woorden « het buitenland »; 2° in het eerste lid, punt 6°bis, wordt het woord « rijkswacht » vervangen door de woorden « federale politie » en de woorden « de Bondsrepubliek Duitsland of in een ander land » door de woorden « het buitenland »;3° in het eerste lid, worden de punten 8° en 9° vervangen door de volgende punten : « 8° tenzij ze uitdrukkelijk vragen afgevoerd te worden uit het bevolkingsregister van de gemeente, de federale, gewestelijke en gemeenschapsambtenaren die een functie opnemen op een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland, op voorwaarde dat zij een hiërarchische band hebben met het posthoofd en dat zij ingeschreven worden op de diplomatieke lijst van de voornoemde vertegenwoordiging;9° tenzij ze uitdrukkelijk vragen afgevoerd te worden uit het bevolkingsregister van de gemeente, de personen die op coöperatieopdracht gestuurd worden door verenigingen die erkend zijn door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, voor de duur van hun coöperatieopdracht.»; 4° in het tweede lid, punt 2°, worden de woorden « het rijkswachtkorps » vervangen door de woorden « de federale politie ».

Art. 2.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 november 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^