Koninklijk Besluit van 14 november 2008
gepubliceerd op 19 november 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 3 december 2006 tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele produ

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2008003447
pub.
19/11/2008
prom.
14/11/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 3 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2006 pub. 27/12/2006 numac 2006003597 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie sluiten tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2006 pub. 27/12/2006 numac 2006003597 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie sluiten tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op artikel 194ter, ingevoegd bij de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen sluiten, vervangen bij de wet van 22 december 2003 en gewijzigd bij de wetten van 17 mei 2004 en 3 december 2006;

Gelet op de aanmelding door België bij de Europese Commissie van Titel V. - Financiën, Hoofdstuk II. - Tax-Shelter, van het ontwerp van programmawet (artikelen 128 en 129 van de programmawet van 2 augustus 2002) overeenkomstig artikel 88, lid drie, van het EG-verdrag bij brief van 14 juni 2002 (dossier N 410/02); Gelet op het principeakkoord gegeven door de diensten van de Europese Commissie als gevolg van de voormelde aanmelding van 14 juni 2002, op de steunmaatregel voor de productie van audiovisuele werken ingesteld bij artikel 194ter, WIB 92, ingevoegd bij artikel 128 van de programma wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen sluiten, met uitzondering van de permanentievoorwaarde voor de beroepsmatige aanwending in België van de schuldvorderingen en de eigendomsrechten vermeld in artikel 194ter, § 4, eerste lid, 3°, WIB 92;

Gelet op artikel 14 van de Verordening van de Raad (EG) nr. 659/99 van 22 maart 1999 waardoor dit koninklijk besluit aan de belastingplichtigen geen rechtsgrond zou bieden om zich ten aanzien van de belastingadministratie of de nationale rechtbanken te kunnen beroepen op de toepassing van de fiscale steunmaatregel ingesteld door artikel 194ter, WIB 92, waarvoor de diensten van de Europese Commissie de verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt afhankelijk maken van een voorwaarde tot aanpassing van de bepaling voorzien in artikel 194ter, § 4, eerste lid, 3°, WIB 92 indien deze voorwaarde niet is nageleefd, en dat steun die ondanks het uitvoeringsverbod van artikel 88, lid drie, wordt toegekend, onrechtmatige steun uitmaakt welke de Europese Commissie verplicht is bij de begunstigde ondernemingen terug te vorderen;

Gelet dat, met die voorbehouden, heeft het koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003280 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 128 en 129 van de programmawet van 2 augustus 2002 sluiten tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 128 en 129 van de programma wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen sluiten, de datum van inwerkingtreding van artikel 194ter, WIB 92, vastgesteld vanaf aanslagjaar 2004, op voorwaarde dat België zich bij de Europese Commissie ertoe verbindt een ontwerp van wet tot wijziging van de in artikel 194ter, § 4, eerste lid, 3°, WIB 92 voorziene voorwaarde door de Wetgevende Kamers te doen aannemen vanaf de datum van inwerkingtreding vastgesteld door het voornoemde besluit;

Gelet op artikel 291 van de programmawet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten dat de aangevraagde wijziging heeft aangebracht door de Europese Commissie;

Gelet op de wet van 17 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004003236 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie sluiten tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie, die de regeling onder andere heeft uitgebreid tot de lange fictiefilms voor televisie, vanaf 1 januari 2006;

Gelet op de aanmelding door België bij de Europese Commissie van de wet van 17 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004003236 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie sluiten tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie, overeenkomstig artikel 88, lid drie, van het EG-verdrag bij brief van 16 juli 2007 (dossier N 121/2007);

Gelet op het akkoord gegeven door de diensten van de Europese Commissie als gevolg van de voormelde aanmelding op de wijzigingen van de steunmaatregel voor de productie van audiovisuele werken ingesteld bij de voornoemde wet van 17 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004003236 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie sluiten;

Gelet op de wet van 3 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2006 pub. 27/12/2006 numac 2006003597 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie sluiten tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie, die de regeling zal uitbreiden tot de kinder- en jeugdreeksen, zijnde fictiereeksen met een educatieve, culturele en informatieve inhoud voor een doelgroep van 0 tot 16-jarigen;

Gelet op de aanmelding door België bij de Europese Commissie van de wet van 3 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2006 pub. 27/12/2006 numac 2006003597 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie sluiten tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie, overeenkomstig artikel 88, lid drie, van het EG-verdrag;

Gelet op het akkoord gegeven door de diensten van de Europese Commissie als gevolg van de voormelde aanmelding, op de wijziging van de steunmaatregel voor de productie van audiovisuele werken ingesteld bij de voornoemde wet van 3 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2006 pub. 27/12/2006 numac 2006003597 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie sluiten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 15 februari 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting van 26 mei 2008;

Gelet op het advies 45.265/2 van de Raad van State, gegeven op 22 oktober 2008 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State gecoördineerde op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De wet van 3 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2006 pub. 27/12/2006 numac 2006003597 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie sluiten tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie, treedt in werking met ingang van 16 juli 2007.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 juli 2007.

Art. 3.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 november 2008.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^