Koninklijk Besluit van 14 november 2008
gepubliceerd op 12 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de aanvulling van bijlage 2 van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het statuut van de leden van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën en tot wijziging van het koninklijk besluit va

bron
interfederaal korps van de inspectie van financien
numac
2008003470
pub.
12/12/2008
prom.
14/11/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBER 2008. - Koninklijk besluit betreffende de aanvulling van bijlage 2 van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het statuut van de leden van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 op de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, inzonderheid op artikel 51, derde lid;

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming van de instellingen van de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 60bis vervangen bij de wet van 7 januari 2002;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit samengeordend bij koninklijk besluit van 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 46;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het statuut van de leden van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 17 juli 1985, 7 oktober 1987, 29 mei 1989 en 2 juni 1989, 2 augustus 1990 en 31 oktober 1990, 10 september 1991 en 18 november 1991, 25 mei 1992, 10 april 1995, 25 september 1995, 20 oktober 1995, 15 september 1997, 16 september 1997 4 augustus 1998, 26 januari 1999, 27 mei 1999, 13 juni 1999, 11 oktober 2000, 8 februari 2001, 8 mei 2001, 30 juli 2003 et 10 november 2004;

Gelet op het akkoord van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 6 september 2007;

Gelet op het akkoord van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 6 september 2007;

Gelet op het akkoord van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 13 september 2007;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse Regering van 21 september 2007;

Gelet op het akkoord van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 september 2007;

Gelet op het akkoord van de Waalse Gewestregering van 14 november 2007;

Gelet op het akkoord van de Franse Gemeenschapsregering van 29 februari 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van financiën gegeven op 16 april 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken gegeven op 18 juni 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting gegeven op 10 mei 2007;

Gelet op het protocol nr. 143/1 van 11 juli 2008 van het Sectorcomité I;

Gelet op het advies 44.932/V van de Raad van State, gegeven op 11 augustus 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister en van Onze Staatssecretaris voor Begroting, en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het statuut van de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën wordt aangevuld met de besluiten bedoeld in de bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Onze Eerste Minister en Onze Staatssecretaris voor Begroting zijn, ieder voor wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 november 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Staatssecretaris voor Begroting, M. WATHELET

Bijlage Lijst van de besluiten bedoeld in artikel 1 van dit besluit : Koninklijk besluit van 3 februari 2003 houdende diverse reglementaire maatregelen met het oog op de vereenvoudiging van sommige procedures van administratieve controle.

Besluit van 1 maart 2003 van de afgevaardigd bestuurder van SELOR - Selectiebureau van de Federale Overheid tot vaststelling van het reglement van orde betreffende de taalexamens.

Besluit van 1 maart 2003 van de afgevaardigd bestuurder van SELOR tot vaststelling van het reglement van orde betreffende de vergelijkende selecties en de selecties.

Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot toekenning van taalpremies aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt.

Koninklijk besluit van 30 juli 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Koninklijk besluit van 20 september 2003 tot uitvoering van artikel 19, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Koninklijk besluit van 19 januari 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel en van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de selectie en de loopbaan van het Rijkspersoneel, art. 1.

Koninklijk besluit van 18 maart 2004 houdende sommige reglementaire bepalingen met betrekking tot de overgang naar het hogere niveau, art. 1.

Koninklijk besluit van 25 april 2004 houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de competentiemetingen, hoofdstukken I en VI. Koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel en van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, art. 1.

Koninklijk besluit van 3 augustus 2004 houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de niveaus B, C en D, hoofdstuk III. Koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel, hoofdstuk I, afdelingen I, V, IX en XI; hoofdstuk II, afdelingen III, IV, VI, VIII en XII. Koninklijk besluit van 24 november 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige federale overheidsdiensten.

Koninklijk besluit van 25 november 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53, tweede lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966.

Koninklijk besluit van 11 april 2005 houdende diverse bepalingen inzake selectie van statutair personeel.

Koninklijk besluit van 28 april 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige federale overheidsdiensten.

Koninklijk besluit van 11 mei 2005 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel.

Koninklijk besluit van 27 mei 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige federale overheidsdiensten.

Koninklijk besluit van 8 juli 2005 tot regeling van de toekenning van een vergoeding wegens begrafeniskosten in geval van overlijden van een lid van het personeel van een federale overheidsdienst.

Koninklijk besluit van 20 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Koninklijk besluit van 20 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen.

Koninklijk besluit van 19 september 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten.

Koninklijk besluit van 20 september 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel en van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, art. 1.

Koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingselectie en met betrekking tot de stage, hoofdstukken III en IV. Koninklijk besluit van 12 oktober 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen.

Koninklijk besluit van 30 januari 2006 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel, hoofdstuk I en art. 26.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de rechtshulp aan de personeelsleden van bepaalde overheidsdiensten en de schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade.

Koninklijk besluit van 6 juli 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel.

Koninklijk besluit van 22 november 2006 houdende verschillende maatregelen inzake de loopbaan van het Rijkspersoneel van de niveaus A, B, C en D, hoofdstukken I, III en V. Koninklijk besluit van 18 december 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen met uitzondering van art. 6.

Koninklijk besluit van 9 januari 2007 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel.

Koninklijk besluit van 11 januari 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen.

Koninklijk besluit van 17 januari 2007 houdende wijzigingen van diverse reglementaire bepalingen betreffende de controle van afwezigheden wegens ziekte van de personeelsleden van de rijksbesturen en betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen, hoofdstukken I, III en IV. Koninklijk besluit van 18 januari 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen.

Koninklijk besluit van 26 januari 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige federale overheidsdiensten.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 14 november 2008 betreffende de aanvulling van bijlage 2 van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het statuut van de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën, ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Staatssecretaris voor Begroting, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^