Koninklijk Besluit van 14 november 2008
gepubliceerd op 17 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gew

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2008003488
pub.
17/12/2008
prom.
14/11/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBER 2008. - Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen, inzonderheid op artikel 2, § 3;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid;

Overwegende dat de hoogdringendheid verantwoord wordt door de noodzaak alle maatregelen te nemen voor het opstellen van en door de omstandigheden vereiste plan om de Ethias-Groep te herstructureren en herfinancieren;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 november 2008;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 4 november 2008;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In toepassing van artikel 2, § 3, van de Wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen wordt de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij ermee belast om ten belope van een maximaal bedrag van één (1) miljard Euro in een of meerdere malen in te schrijven op een kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Ethias Finance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4000 Luik, rue des Croisiers 24, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 806.904.101 en om deze inschrijving(en) in een of meerdere malen volgens een kalender die nog bepaald zal worden, te volstorten.

Art. 2.De opdracht die door dit besluit aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij wordt toevertrouwd, wordt door deze laatste in eigen naam maar voor rekening van de Staat uitgevoerd.

De Staat zal aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij de noodzakelijke fondsen voor de uitvoering van deze opdracht ter beschikking stellen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 23 oktober 2008.

Art. 4.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 november 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister van Financiën en Minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^