Koninklijk Besluit van 14 november 2008
gepubliceerd op 17 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van een Ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2008011507
pub.
17/12/2008
prom.
14/11/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBER 2008. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een Ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het besluit van de Regent van 2 april 1948, houdende oprichting van het directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen;

Overwegende dat, gezien het ontslag aangeboden door één van de ondervoorzitters van voormeld Directiecomité, in een vervanging dient voorzien te worden;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen en de Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Paul CLERINX, directeur dienst beheer paritaire comités bij het Verbond van Belgische Ondernemingen, wordt tot ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen benoemd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Werk en de Minister bevoegd voor Economie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 november 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^