Koninklijk Besluit van 14 november 2008
gepubliceerd op 27 november 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 tot vaststelling van het niveau en de structuur van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid b

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2008021106
pub.
27/11/2008
prom.
14/11/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 tot vaststelling van het niveau en de structuur van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, inzonderheid op de artikelen 3 en 4, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 mei 1999 en van 25 februari 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 april 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 tot vaststelling van het niveau en de structuur van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, inzonderheid op de artikelen 1 en 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 augustus 2002;

Gelet op het advies van de Federale Interministeriële Commissie voor Wetenschapsbeleid, uitgebracht op 17 december 2007;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 december 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 4 maart 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 9 juli 2008;

Gelet op het protocol nr. 144/1 van 15 oktober 2008 van Sectorcomité I - Algemeen Bestuur;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het aantal voor het Algemeen Rijksarchief vastgelegde leidinggevende functies snel moet worden aangepast om er de taalpariteit te herstellen;

Overwegende dat het opschrift van de tekst terzelfder tijd moet worden gewijzigd om hem in overeenstemming te brengen met een vroegere hervorming;

Op de voordracht van Onze Minister van Wetenschapsbeleid, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 tot vaststelling van het niveau en de structuur van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, worden de woorden « en culturele » geschrapt.

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 augustus 2002, wordt, naast de vermeldingen « Algemeen Rijksarchief », in de rubriek « Aantal afdelingen », het getal « 17 » vervangen door het getal « 18 ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van artikel 2 dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2005.

Art. 4.Onze Minister van Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 november 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Wetenschapsbeleid, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^