Koninklijk Besluit van 14 november 2008
gepubliceerd op 28 november 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging, wat sommige pediatrische verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022629
pub.
28/11/2008
prom.
14/11/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat sommige pediatrische verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, en § 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001, en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 19 februari 2008;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 19 februari 2008;

Gelet op het advies van de Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen van 7 april 2008;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven van 23 april 2008;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 5 mei 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 juli 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 31 juli 2008;

Gelet op het advies nr. 45.201/1 van de Raad van State, gegeven op 9 oktober 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 12, § 3, 2°, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 januari 1991, worden de rangnummers « 211175-211186 » en « 211190-211201 » ingevoegd na de rangnummers « 211131-211142 ».

Art. 2.In artikel 13 van dezelfde bijlage, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 januari 1986, 7 januari 1987, 22 juli 1988, 19 december 1991, 17 juli 1992, 12 augustus 1994, 7 augustus 1995, 18 februari 1997, 29 april 1999, 8 december 2000 en 5 september 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°. in § 1 worden de volgende verstrekkingen en toepassingsregels ingevoegd, na de verstrekking 211035-211046 : « Installatie en toezicht op positieve drukbeademing via nasale weg met behulp van sonde of masker en kunstmatige beademings-apparatuur, die minstens continue endonasale drukmeting en bepaling van de FiO2 toelaat, onder continue bewaking van de oxygenatie, van de ventilatie en het hartritme : 211175-211186 van dag 1e tot en met 28e, per dag . . . . . N 100 211190-211201 vanaf dag 29e, per dag . . . . . N 40 De verstrekkingen 211175-211186 en 211190-211201 zijn enkel aanrekenbaar door een geaccrediteerde geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde, bij pasgeborene in erkende bedden NIC of in N* functie (in de N* functie beperkt tot de 1ste levensweek bij pasgeborenen met een geboortegewicht meer dan 1500 gram en/of een zwangerschapsleeftijd van meer dan 31 weken) wanneer één of meerdere van volgende indicaties aanwezig zijn en gedocumenteerd worden in het medisch dossier : - neonataal respiratoir « distress » syndroom met aangetoonde afwijkingen in de bloedgassen (arterieel of capillair), - recurrente apnoe bij een prematuur, - endoscopisch gedocumenteerde tracheomalacie, met ademhalingsinsufficiëntie, - status post extubatie na kunstmatige beademing.

De verstrekkingen 211175-211186 en 211190-211201 mogen worden gecumuleerd met het continu toezicht op de hartfunctie 212015-212026, 212030-212041, 214012-214023, 214034-214045.

De kost voor de sonden en de maskers is niet inbegrepen in de honoraria voor de verstrekkingen 211175-211186 en 211190-211201. ». 2°. in § 2, a) in 3°, worden de woorden « en 211035-211046 » vervangen door de woorden « , 211035-211046, 211175-211186 en 211190-211201 en de toepassingsregels voor deze verstrekkingen »;b) in 6°, worden de rangnummers « 211175-211186 » en « 211190-211201 » ingevoegd na de rangnummers « 211131-211142 »;c) in 7°, eerste lid, worden de rangnummers « 211175-211186 » ingevoegd na de rangnummers « 211131-211142 ».

Art. 3.In artikel 17, § 1, 12°, van dezelfde bijlage, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 juli 1994, 7 augustus 1995, 31 augustus 1998, 29 april 1999, 30 mei 2001, 27 februari 2002, 26 maart 2003 en 31 december 2003, worden in de omschrijving van de verstrekking 459104, de rangnummers « 211175-211186 » en « 211190-211201 » ingevoegd na de rangnummers « 211131-211142 ».

Art. 4.In artikel 17bis, § 1, 5., van dezelfde bijlage, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 oktober 1992, 25 juli 1994, 18 februari 1997, 31 augustus 1998, 30 mei 2001, 27 februari 2002, 10 juni 2002, 14 juni 2002, 26 maart 2003, 22 april 2003, worden in de omschrijving van de verstrekking 460003, de rangnummers « 211175-211186 » en « 211190-211201 » ingevoegd na de rangnummers « 211131-211142 ».

Art. 5.In artikel 17ter, A., 9°, van dezelfde bijlage, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 juli 1994, 26 maart 2003 en 7 juni 2007, worden in de omschrijving van de verstrekking 469103, de rangnummers « 211175-211186 » en « 211190-211201 » ingevoegd na de rangnummers « 211131-211142 ».

Art. 6.In artikel 20, § 1, d), van dezelfde bijlage, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 januari 1986, 22 juli 1988, 14 december 1989, 22 januari 1991, 12 augustus 1994, 10 juli 1996, 5 september 2001, 26 maart 2003, 30 november 2003 en 23 november 2005, en f) gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juli 1990, 22 januari 1991, 12 augustus 1994, 29 april 1999, 5 september 2001, 22 augustus 2002, 23 november 2005 en 22 november 2007 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in d), a) de volgende verstrekking wordt ingevoegd, na de verstrekking 474456-474460 : « 474692-474703 Plaatsing van een perifeer ingebrachte centrale veneuze catheter (PICC) bij de pasgeborene verblijvend in een NIC dienst of in een N* functie .. . . . K 30 »; b) in de tweede toepassingsregel die volgt op de verstrekking 474552-474563, worden de rangnummers « 211175-211186 » en « 211190-211201 » ingevoegd na de rangnummers « 211131-211142 ».2° in f), in de tweede toepassingsregel die volgt op de verstrekking 477374-477385, worden de rangnummers « 211175-211186 » en « 211190-211201 » ingevoegd na de rangnummers « 211131-211142 ».

Art. 7.In artikel 25, § 1, van dezelfde bijlage, vervangen door het koninklijk besluit van 30 januari 1986, en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 januari 1988, 22 juli 1988, 14 december 1989, 22 januari 1991, 12 augustus 1994, 7 augustus 1995, 31 augustus 1998, 9 oktober 1998, 29 april 1999, 5 september 2001, 19 juni 2002, 26 maart 2003, 22 april 2003, 15 mei 2003, 3 juli 2003, 23 november 2005, 1 mei 2006, 10 juni 2006, 28 september 2006 en 19 maart 2007 en in § 2, vervangen door het koninklijk besluit van 30 januari 1986, en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 januari 1987, 22 juli 1988, 22 januari 1991, 12 augustus 1994, 7 augustus 1995, 31 augustus 1998, 29 april 1999, 26 maart 2003, 3 juli 2003, 15 december 2003, 1 mei 2006 en 10 juni 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, a) de betrekkelijke waarde « C 27 » van de verstrekking 599303 wordt vervangen door « C 150 »;b) de volgende verstrekking en toepassingsregel worden na de verstrekking 599303 ingevoegd : « 599970-599981 Toezicht met permanente aanwezigheid van een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde in een N* dienst met het oog op de ondersteuning van en controle op de vitale functies van een pasgeborene in het kader van de voorbereiding voor overbrenging naar een NIC dienst .. . . . C 102 De verstrekking 599970-599981 kan gecumuleerd worden met zowel de verstrekkingen van artikel 13 als met andere technische verstrekkingen die nodig zijn voor de ondersteuning van en de controle op de vitale functies van de pasgeborene. »; 2°. in § 2, a) in a), 4°, worden de rangnummers « 599970-599981 » ingevoegd na de rangnummers « 599443 en 599465 »;b) in c), de tweede toepassingsregel wordt vervangen door de volgende toepassingsregel, luidende : « Elk van de verstrekkingen 599970-599981 en 599303 mag slechts éénmaal aangerekend worden per pasgeborene ».

Art. 8.In artikel 26, § 4, van dezelfde bijlage, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 augustus 1994, 12 januari 2005 en 18 oktober 2005, wordt het derde lid vervangen door de volgende bepaling : « Van de verstrekkingen 211013-211024, 211035-211046, 211175-211186, 211190-211201, 211116-211120, 211131-211142, 212015-212026, 212030-212041, 212516-212520, 212531-212542, 213010-213021, 213032-213043, 214012-214023 en 214034-214045, mag alleen voor de verstrekkingen 211013-211024, 211175-211186, 211116-211120, 212015-212026, 212516-212520, 213010-213021 of 214012-214023 bijkomend honorarium voor 's nachts, tijdens het weekeind of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen worden betaald, voor zover de installatie is verricht tijdens de vermelde uren en dagen. »

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 10.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 november 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^