Koninklijk Besluit van 14 november 2008
gepubliceerd op 28 januari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Centre local de Promotion de la Santé des Arrondissements de Mons-Soignies »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2008024514
pub.
28/01/2009
prom.
14/11/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBER 2008. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Centre local de Promotion de la Santé des Arrondissements de Mons-Soignies »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 1 juni 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008003270 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008, de begroting 25, artikel 51 61 33 02;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 15, § 1, 4°, c) ;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van duizend euro, aan te rekenen ten laste van artikel 51 61 33 02, van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, begrotingsjaar 2008, wordt toegekend aan de VZW « Centre local de Promotion de la Santé des Arrondissements de Mons-Soignies », rue de la Loi 30, 7100 La Louvière (bankrek. : 068-2210998-07) ter ondersteuning bij de organisatie van de manifestatie « Mister Good Food ».

Art. 2.De kosten van voornoemd project zullen aan de begunstigde terugbetaald worden naarmate de documenten ter staving van de personeelskosten en kosten in verband met het functioneren van de VZW, met uitzondering van investeringskosten, voorgelegd worden, uiterlijk vóór 30 juni 2009, aan het Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen (Eurostation, Blok II, bur. 1E361, Victor Hortaplein 40, bus 10, te 1060 Brussel), dit binnen de perken van het in artikel 1 vermelde bedrag.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 november 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^