Koninklijk Besluit van 14 november 2011
gepubliceerd op 29 november 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 jan

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011205431
pub.
29/11/2011
prom.
14/11/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, artikel 114, § 2, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 27 december 2006, artikel 114, § 3, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 8 april 2003, artikel 120, derde lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006, artikel 121, § 2, derde lid, vervangen bij de wet van 27 december 2006, en § 5, derde lid, ingevoegd bij de wet van 17 mei 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen;

Gelet op het advies van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 13 juli 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 juli 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 29 augustus 2011;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 4 oktober 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bedrag dat is voorzien voor de begrenzing van de normale bezoldiging in artikel 114, § 3, eerste lid, van de herstelwet van 22 januari 1985, wordt vanaf 1 september 2011 tot 31 augustus 2012 vastgelegd op 2.653 euro.

Art. 2.Artikel 16, § 1, laatste lid van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 december 2008 en aangevuld bij de koninklijke besluiten van 21 december 2009 en 10 september 2010, wordt aangevuld met de volgende zin : « Vanaf 1 september 2011 tot 31 augustus 2012 wordt dit bedrag vastgelegd op 2.653 euro. »

Art. 3.Artikel 16bis, § 3, laatste lid van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 december 2008 en aangevuld bij de koninklijke besluiten van 21 december 2009 en 10 september 2010, wordt aangevuld met de volgende zin : « Voor het schooljaar 2011/2012 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 21,23 euro. »

Art. 4.In artikel 19, tweede lid van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 december 2008 en aangevuld bij de koninklijke besluiten van 21 december 2009 en 10 september 2010, worden de woorden « tot en met het derde kwartaal 2011 » vervangen door de woorden « tot en met het derde kwartaal 2012 ».

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2011.

Art. 6.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 november 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^