Koninklijk Besluit van 14 november 2012
gepubliceerd op 06 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012206326
pub.
06/12/2012
prom.
14/11/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43ter, § 4, ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001002130 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg sluiten houdende oprichting van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005002107 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoordineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale o type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005002106 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de klassen en de graden van de ambtenaren van bepaalde centrale diensten, die sluiten tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006012441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;

Gelet op het akkoord van 29 augustus 2011 van de Minister van Ambtenarenzaken op het personeelsplan 2011;

Gelet op het akkoord van 29 augustus 2011 van de Minister van Begroting op het personeelsplan 2011;

Gelet op de opmerkingen die door de vakorganisaties werden geformuleerd overeenkomstig artikel 54, tweede lid, van voormelde wetten;

Gelet op het advies nr. 44.041 van de Vaste commissie voor taaltoezicht, gegeven op 14 september 2012;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wordt de verdeling van de betrekkingen van de centrale diensten over de taalkaders vastgesteld volgens de bij dit besluit gevoegde tabel.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 5 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006012441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg sluiten houdende vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 5 augustus 2012.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 november 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage bij het koninklijk besluit van tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Trappen van de hiërarchie Degrés de la hiérarchie

Frans kader Cadre français

Nederlands kader Cadre néerlandais

1

50 %

50 %

2

50 %

50 %

3

45,58 %

54,42 %

4

45,58 %

54,42 %

5

45,58 %

54,42 %


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^