Koninklijk Besluit van 14 november 2014
gepubliceerd op 18 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de eindejaarspremie en tijdelijke werkloosheid om economische rede

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014206770
pub.
18/12/2014
prom.
14/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBER 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de eindejaarspremie en tijdelijke werkloosheid om economische redenen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de non-ferro metalen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de eindejaarspremie en tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 november 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de non-ferro metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014 Eindejaarspremie en tijdelijke werkloosheid om economische redenen (Overeenkomst geregistreerd op 15 mei 2014 onder het nummer 121151/CO/105)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de non-ferro metalen en op de werklieden die zij tewerkstellen.

Onder "werklieden" wordt verstaan : de werklieden en de werksters.

Art. 2.Onverminderd gunstiger bepalingen op ondernemingsvlak, worden in ondernemingen waar een eindejaarspremie bestaat, de dagen tijdelijke werkloosheid om economische redenen die zich voordoen tijdens de desbetreffende referteperiode gelijkgesteld met effectief gepresteerde dagen voor de berekening ervan ten belope van : - hoogstens 60 arbeidsdagen voor de eindejaarspremie te betalen eind 2014.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014 en treedt buiten werking op 30 juni 2015.

Zij vervangt de bepalingen van artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het protocol van sectoraal akkoord 2013-2014.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 november 2014.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^