Koninklijk Besluit van 14 oktober 2018
gepubliceerd op 09 november 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de organisatie en de financiering van de leertijd van een als roergang

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018204864
pub.
09/11/2018
prom.
14/10/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018204864

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


14 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de organisatie en de financiering van de leertijd van een als roerganger opgeleide matroos, bij aanmonstering op een Belgisch vaartuig als extra bemanningslid in het kader van artikel 3, g) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de zeevisserij;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de organisatie en de financiering van de leertijd van een als roerganger opgeleide matroos, bij aanmonstering op een Belgisch vaartuig als extra bemanningslid in het kader van artikel 3, g) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 oktober 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsbladvan 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de zeevisserij Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2017 Organisatie en financiering van de leertijd van een als roerganger opgeleide matroos, bij aanmonstering op een Belgisch vaartuig als extra bemanningslid in het kader van artikel 3, g) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011 (Overeenkomst geregistreerd op 6 maart 2018 onder het nummer 145045/CO/143) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers en werkneemsters (artikel 1, 5° van het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013024072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organism type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022099 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013022100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022092 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, K, en 25, §§ 1 en 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering v type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013022093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten) van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zeevisserij met kengetal 019. HOOFDSTUK II. - Organisatie

Art. 2.In toepassing van artikel 3, g)van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Zeevissersfonds", algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 20 februari 2013, kunnen de sociale partners vertegenwoordigd in het "Zeevissersfonds" de financiering van de opleidingskost van een als roerganger opgeleide matroos in het kader van artikel 3, g) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011 organiseren.

Art. 3.De opleidingskost van een als roerganger opgeleide matroos, bij aanmonstering op een Belgisch vaartuig als extra bemanningslid, wordt gedragen door het "Zeevissersfonds" voor mogelijk diverse zeereizen en met een maximum van 15 dagen, volgens de procedure bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 4.Er kan slechts één als roerganger opgeleide matroos als extra bemanningslid meegenomen worden per zeereis. HOOFDSTUK III. - Deelname

Art. 5.De als roerganger opgeleide matroos wordt enkel op basis van vrijwilligheid gerekruteerd en dient vooraf blijk te geven van de nodige interesse voor het zeemansberoep.

De kandidaturen worden opgevraagd via het kanaal van de databank vrije personen - "Zeevissersfonds". De werkaanbiedingen hebben een open karakter en bestrijken het volledige grondgebied van Vlaanderen.

De als roerganger opgeleide matroos wordt tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de visserij en dient als extra bemanningslid op een Belgisch vaartuig in het bezit te zijn van een geldige medische keuring.

Er dient bevestiging van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer bekomen te worden dat het vaartuig voldoende uitgerust is om een extra bemanningslid mee te nemen.

De reder duidt onder de bemanningsleden een mentor aan die na elke zeereis een evaluatieverslag zal opmaken. De als roerganger opgeleide matroos houdt het stageboek bij.

Het bedrag van de dagvergoeding voor de als roerganger opgeleide matroos die als extra bemanningslid op een Belgisch vaartuig aangemonsterd wordt, stemt overeen met het gewaarborgd minimumdagloon voor de matroos zoals vastgesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2016.

In toepassing van artikel 3, g) van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Zeevissersfonds", algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 20 februari 2013, betaalt het "Zeevissersfonds" deze opleidingskost terug volgens de in artikel 6 bepaalde procedure.

Art. 6.1/ Per kwartaal na de DmfA-aangifte (na de l5de van de 2de maand na het desbetreffende kwartaal) wordt door de administratie van het "Zeevissersfonds" een lijst opgevraagd aan het "Erkend Sociaal Secretariaat van de Kust", met de door de rederijen betaalde dagvergoedingen aan de als roerganger opgeleide matroos. 2/ Deze lijst wordt opgesplitst in vissers met afhouding en vissers zonder afhouding. 3/ Van de vissers met afhouding wordt gecontroleerd of ze erkend of artikel 10 zijn. 4/ Per rederij wordt een subtotaal gemaakt van de code. 5/ Voor deze rederijen wordt nagegaan of ze in orde zijn met hun bijdragen aan het fonds. 6/ Aan de rederijen die in orde zijn met hun bijdragen wordt het totaalbedrag betaald. HOOFDSTUK IV. Algemene bepalingen

Art. 7.Al de betwistingen betreffende de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan het Paritair Comité voor de zeevisserij.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 oktober 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^