Koninklijk Besluit van 15 april 2016
gepubliceerd op 26 april 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de overdracht van het personeel van de dienst CDVU-wedden van de Algemene Administratie van de Thesaurie bij de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2016002012
pub.
26/04/2016
prom.
15/04/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016002012

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


15 APRIL 2016. - Koninklijk besluit houdende de overdracht van het personeel van de dienst CDVU-wedden van de Algemene Administratie van de Thesaurie bij de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 december 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015002038 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de overdracht van de opdrachten van de dienst "CDVU-wedden van de Administratie Betalingen van de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Thesaurie" naar de Federale Overheidsdienst Personeel en Organ sluiten houdende de overdracht van de opdrachten van de dienst "CDVU-wedden van de Administratie betalingen van de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Thesaurie" naar de Federale overheidsdienst Personeel en Organisatie, voorziet in de overname van de opdrachten van de CDVU-wedden. De dienst die daartoe wordt opgericht in de schoot van de FOD P&O biedt een geheel van administratieve human resources diensten aan zijn klantorganisaties aan.

Het aanbod zal in eerste instantie de personeel- en loonadministratie, een contactcenter voor de federale ambtenaren en de digitalisering van de personeelsdossiers betreffen.

Wat de overdracht van de loonadministratie van de CDVU-wedden betreft, behelst dit eveneens de overname van alle goederen en middelen (personeel, werking, gebouwen en investeringen).

Het voorliggend besluit regelt de modaliteiten van de personeelsoverdracht van de dienst CDVU Wedden naar de FOD Personeel en Organisatie. De personeelsoverdracht van de statutaire ambtenaren zal worden gerealiseerd door middel van toepassing van artikel 35 van het koninklijk besluit van 15 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 19/01/2007 numac 2007002002 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt sluiten betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt. De personeelsoverdracht van de contractuele personeelsleden zal geregeld worden door een aanhangsel aan hun arbeidsovereenkomst.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Financiën, Johan VAN OVERTVELDT De Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven VANDEPUT

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving Advies 58.832/4 van 15 februari 2016 over een ontwerp van koninklijk besluit `houdende de overdracht van het personeel van de dienst CDVU- wedden van de Algemene Administratie van de Thesaurie bij de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Federale overheidsdienst Personeel en Organisatie' Op 19 januari 2016 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `houdende de overdracht van het personeel van de dienst CDVU- wedden van de Algemene Administratie van de Thesaurie bij de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Federale overheidsdienst Personeel en Organisatie'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 15 februari 2016. De kamer was samengesteld uit Pierre LIENARDY, kamervoorzitter, Martine BAGUET en Bernard BLERO, staatsraden, Christian BEHRENDT en Jacques ENGLEBERT, assessoren, en Colette GIGOT, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Stéphane TELLIER, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Martine BAGUET. Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 15 februari 2016.

BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING Artikel 2, derde lid, van het ontwerp luidt als volgt: "De personeelsleden die bij de dienst CDVU Wedden met een arbeidsovereenkomst in dienst zijn, genieten op hun vraag, door louter de ondertekening van een aanhangsel aan hun arbeidsovereenkomst, dezelfde arbeidsovereenkomst bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, waarnaar ze overgedragen worden".

Overeenkomstig, naargelang van het geval, de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten `betreffende de arbeidsovereenkomsten', is het loon een wezenlijk element van de arbeidsverhouding waarover de partijen het eens moeten worden. Hetzelfde geldt voor de plaats waar het werk wordt uitgevoerd en voor de geldende arbeidsregeling, zoals voortvloeit uit artikel 17, 1°, van dezelfde wet.

Aangezien het contractueel personeelslid overgedragen wordt, moet de werkgever in samenspraak met hem de nieuwe wezenlijke elementen van de arbeidsovereenkomst bepalen. Dat kan mondeling gebeuren, maar dan wel op ondubbelzinnige wijze, of schriftelijk, door het ondertekenen van een aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst. Uit het feit dat het personeelslid niet zou hebben gevraagd de voorwaarden in verband met het loon, de plaats of de tijd te behouden die met zijn aanvankelijke werkgever waren afgesproken, kan niet, zoals de ontworpen bepaling lijkt in te houden, worden afgeleid dat hij zou hebben ingestemd, ook niet stilzwijgend, met een eventuele wijziging van de aanvankelijk afgesproken voorwaarden van zijn arbeidsovereenkomst. Meer nog, aangezien de overdracht in casu een verandering van werkgever en zelfs van arbeidsplaats inhoudt, is de instemming van het contractueel personeelslid vereist, die idealiter in een schriftelijk aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd.

De logica die aan het ontworpen besluit ten grondslag ligt, namelijk de regels vaststellen om de overdracht van de personeelsleden van de dienst CDVU Wedden van de Administratie betalingen van de federale overheidsdienst Financiën, Algemene administratie van de Thesaurie, naar de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie, in goede banen te leiden, zou beter worden gediend indien de woorden "op hun vraag" in artikel 2, derde lid, zouden worden weggelaten.

Het ontworpen besluit heeft dan enerzijds betrekking op de situatie van bij naam genoemde ambtenaren, namelijk degene die in de bijlage bij dit besluit zijn opgenomen, en kan dan worden beschouwd als een collectieve beslissing die kan worden teruggevoerd tot identieke individuele handelingen die op elk van die personeelsleden betrekking hebben. Anderzijds bepaalt het ontworpen besluit welke opdrachten moeten worden toegewezen aan de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie.

Het is bijgevolg niet van reglementaire aard in de zin van artikel 3, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.

De afdeling Wetgeving is derhalve niet bevoegd om over dit ontwerp advies te geven.

De griffier, Colette GIGOT De voorzitter, Pierre LIENARDY

15 APRIL 2016. - Koninklijk besluit houdende de overdracht van het personeel van de dienst CDVU-wedden van de Algemene Administratie van de Thesaurie bij de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de artikelen 1 tot en met 3 van het koninklijk besluit van 13 maart 1952 tot inrichting van de centrale dienst der vaste uitgaven en tot wijziging van het Koninklijk besluit van 10 december 1868 houdende algemeen reglement op de Rijkscomptabiliteit;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 19/01/2007 numac 2007002002 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt sluiten betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type wet prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het bepalingen van autoregulering betreft;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 december 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015002038 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de overdracht van de opdrachten van de dienst "CDVU-wedden van de Administratie Betalingen van de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Thesaurie" naar de Federale Overheidsdienst Personeel en Organ sluiten houdende de overdracht van de opdrachten van de dienst "CDVU-wedden van de Administratie betalingen van de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Thesaurie" naar de Federale overheidsdienst Personeel en Organisatie ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 december 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 23 december 2015;

Gelet op het protocol nr. 714 van 23 december 2015 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op het advies 58.832/4 van de Raad van State, gegeven op 15 februari 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordacht van de Minister van Financiën en van de Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder: « CDVU - Wedden » : de dienst CDVU - Wedden van de Administratie Betalingen van de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Thesaurie, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 13 maart 1952 tot inrichting van de centrale dienst der vaste uitgaven en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1868 houdende algemeen reglement op de Rijkscomptabiliteit.

Art. 2.In toepassing van artikel 35 van het koninklijk besluit van 15 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 19/01/2007 numac 2007002002 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt sluiten betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt, worden de ambtenaren werkzaam bij de dienst CDVU - Wedden, waarvan de namen vermeld zijn op de lijst in bijlage bij dit besluit, en die belast zijn met de betaling van de wedden, ambtshalve benoemd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie met toepassing van de regels inzake ambtshalve mobiliteit.

Deze overdracht betreft geen nieuwe benoemingen.

De personeelsleden die bij de dienst CDVU - Wedden met een arbeidsovereenkomst in dienst zijn, genieten op hun vraag, door louter de ondertekening van een aanhangsel aan hun arbeidsovereenkomst, dezelfde arbeidsovereenkomst bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, waarnaar ze overgedragen worden.

Art. 3.In afwijking van artikel 39 van het koninklijk besluit van 15 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 19/01/2007 numac 2007002002 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt sluiten betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt, behouden de ambtenaren, bedoeld in artikel 2, het voordeel van het complement, het weddecomplement en het supplement waarop ze gerechtigd waren op de datum van hun overdracht.

Het complement, het weddecomplement en het supplement wordt aan de overgedragen ambtenaren verder toegekend, onder de voorwaarden die gelden voor de ambtenaren behorend tot de Federale Overheidsdienst Financiën.

Voor de toepassing van dit artikel moet worden verstaan onder: 1° "complement": een complement bedoeld in artikel 26 van het koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het sluiten houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën;2° "weddecomplement": het complement bedoeld in artikel 27 van het onder 1° vermeld koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het sluiten;3° "supplement": een supplement bedoeld in artikel 32 van het onder 1° vermeld koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het sluiten.

Art. 4.De overgedragen ambtenaren, behouden ten persoonlijke titel de rechten die hen werden toegekend op grond van de artikelen 8, 9, 10, 15 en 16 van het koninklijk besluit van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003212 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A en de toewijzing aan de personeelsleden van het niveau A van een functie opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 20 sluiten houdende de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A en de toewijzing aan de personeelsleden van het niveau A van een functie opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A.

Art. 5.De overgedragen ambtenaren die geslaagd zijn voor een loopbaanexamen, georganiseerd voor de behoeften van de Federale Overheidsdienst Financiën, behouden het voordeel van dit slagen. De rechten verbonden aan dit voordeel kunnen slechts worden uitgeoefend, indien de betrokken ambtenaren bij wege van federale mobiliteit terug worden benoemd bij de Federale Overheidsdienst Financiën.

De overgedragen ambtenaren, die ingeschreven zijn voor een aangekondigd of lopend loopbaanexamen, georganiseerd voor de behoeften van de Federale Overheidsdienst Financiën, behouden hun recht op deelname onder voorwaarden bepaald door het statuut van het rijkspersoneel en zijn uitvoeringsbesluiten.

Voor de toepassing van dit artikel dient te worden verstaan onder "loopbaanexamen", deze bedoeld in artikel 2, 1° van het koninklijk besluit van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003212 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A en de toewijzing aan de personeelsleden van het niveau A van een functie opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 20 sluiten tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel.

Art. 6.De artikelen 36bis en 36ter van het koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het sluiten houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de overheidssector en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen, blijven van toepassing op de overgedragen statutaire ambtenaren en contractuele personeelsleden.

Art. 7.De overgedragen ambtenaren, die gerechtigd zijn op de vormingspremie bedoeld in het ministerieel besluit van 14 september 1989Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/09/1989 pub. 09/10/1999 numac 1999003251 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën sluiten tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën blijven gerechtigd op de premie onder de voorwaarden bepaald voor de ambtenaren behorend tot de Federale Overheidsdienst Financiën.

Art. 8.§ 1. De artikelen 1 tot en met 3 van het koninklijk besluit van 13 maart 1952 tot inrichting van de centrale dienst der vaste uitgaven en tot wijziging van het Koninklijk besluit van 10 december 1868 houdende algemeen reglement op de Rijkscomptabiliteit, worden opgeheven.

De Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie voert alle beslissingen door de bevoegde instanties inzake wedden, vergoedingen, premies en toelagen uit. Het betreft de berekening en betaling van alle wedden, vergoedingen, premies en toelagen met alle hieruit vloeiende fiscale, sociaalrechtelijke, boekhoudkundige en andere verplichtingen. De beslissingen inzake het vaststellen van het recht of de gewijzigde toestand van de vorige betalingsperiode worden overgemaakt volgens de procedures die de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie heeft vastgelegd. De Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie heeft het recht tot opvraging en inzage van de verantwoordingsstukken. § 2. Telkens wanneer een reglementaire bepaling de dienst CDVU - Wedden vermeldt of bedoelt, moet deze worden gelezen alsof zij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie vermeldt of bedoelt.

Art. 9.Dit koninklijk besluit heeft uitwerking op 1 januari 2016.

Art. 10.De Minister van Financiën en de Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, Johan VAN OVERTVELDT De Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven VANDEPUT

Bijlage bij het koninklijk besluit van 15 april 2016 houdende de overdracht van het personeel van de dienst CDVU-wedden van de Algemene Administratie van de Thesaurie bij de Federale overheidsdienst Financiën naar de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie.

Naam Voornaam

Titel/Graad

Nom Prénom

Titre/Grade

Artois Jimmy

Administratief assistent

Artois Jimmy

Assistant administratif

Bachy Evelyne

Financieel deskundige

Bachy Evelyne

Expert financier

Baetens Wim

Adviseur

Baetens Wim

Conseiller

Baeyens Jan

Adviseur

Baeyens Jan

Conseiller

Belhadri Mimoun

Administratief assistent

Belhadri Mimoun

Assistant administratif

Bertrand Philippe

Financieel en ICT-deskundige

Bertrand Philippe

Expert financier et ICT

Blindeman Dirk

Adjunct financieel assistent

Blindeman Dirk

Assistant financier adjoint

Borreman Marita

Financieel medewerker

Borreman Marita

Collaborateur financier

Brisart Claudine

Attaché

Brisart Claudine

Attaché

Bulte Nancy

Financieel deskundige

Bulte Nancy

Expert financier

Chantrain Nadine

Adjunct financieel assistent

Chantrain Nadine

Assistant financier adjoint

Claeys Ludwig

Financieel assisent

Claeys Ludwig

Assistant financier

Cloquet Brigitte

Financieel en ICT-deskundige

Cloquet Brigitte

Expert financier et ICT

Commeine An

Financieel deskundige

Commeine An

Expert financier

Cumps Niel

Attaché

Cumps Niel

Attaché

D'Haese Caroline

Financieel deskundige

D'Haese Caroline

Expert financier

de Biourge Bertrand

Financieel deskundige

de Biourge Bertrand

Expert financier

De Boeck Benny

Financieel assisent

De Boeck Benny

Assistant financier

De Clercq Carine

Financieel assistent

De Clercq Carine

Assistant financier

De Cock Nadine

Financieel en administratief deskundige

De Cock Nadine

Expert financier et administratif

De Mesmaeker Didier

Financieel deskundige

De Mesmaeker Didier

Expert financier

De Potter Koen

Attaché

De Potter Koen

Attaché

De Prée Eddy

Financieel deskundige

De Prée Eddy

Expert financier

De Ridder Lydia

Administratief assistent

De Ridder Lydia

Assistant administratif

De Schryver Carl

Adjunct financieel assistent

De Schryver Carl

Assistant financier adjoint

De Smet Liliane

Financieel medewerker

De Smet Liliane

Collaborateur financier

De Smet Marina

Financieel deskundige

De Smet Marina

Expert financier

De Troyer Nadine

Financieel assistent

De Troyer Nadine

Assistant financier

Dekoninck Marc

Administratief assistent

Dekoninck Marc

Assistant administratif

Delaruelle Jean-Jacques

Financieel medewerker

Delaruelle Jean-Jacques

Collaborateur financier

Deseyn Johan

Financieel assistent

Deseyn Johan

Assistant financier

Determe Joseph

Financieel en ICT-deskundige

Determe Joseph

Expert financier et ICT

Devillers Dominique

Administratief assistent

Devillers Dominique

Assistant administratif

Diependael Gunther

Financieel deskundige

Diependael Gunther

Expert financier

Doto Salvatore

Financieel en ICT-deskundige

Doto Salvatore

Expert financier et ICT

Dumont Carmen

Financieel medewerker

Dumont Carmen

Collaborateur financier

Dutranoit Geoffrey

Financieel deskundige

Dutranoit Geoffrey

Expert financier

Dykers Rafaël

Adviseur

Dykers Rafaël

Conseiller

Fain Michel

Financieel en administratief deskundige

Fain Michel

Expert financier et administratif

Feyaerts Etienne

Adviseur

Feyaerts Etienne

Conseiller

Filippone Bruno

Financieel deskundige

Filippone Bruno

Expert financier

Franquet Steve

Financieel deskundige

Franquet Steve

Expert financier

Gautier Alain

Adviseur

Gautier Alain

Conseiller

Geerts Olga

Financieel deskundige

Geerts Olga

Expert financier

Genot Dominique

Adviseur

Genot Dominique

Conseiller

Gérard Raymonde

Financieel assistent

Gérard Raymonde

Assistant financier

Goffin Christine

Adjunct financieel assistent

Goffin Christine

Assistant financier adjoint

Guedens Annick

Adviseur

Guedens Annick

Conseiller

Guillot Michel

Financieel en administratief deskundige

Guillot Michel

Expert financier et administratif

Heylighen Stijn

Administratief assistent

Heylighen Stijn

Assistant administratif

Huart Pascale

Adviseur

Huart Pascale

Conseiller

Jadouille Yves

Financieel en administratief deskundige

Jadouille Yves

Expert financier et administratif

Jossart Fernand

Financieel en administratief deskundige

Jossart Fernand

Expert financier et administratif

Kerremans Robert

Adviseur

Kerremans Robert

Conseiller

Kesler Armand

Financieel en administratief deskundige

Kesler Armand

Expert financier et administratif

Laffineur Robert

Financieel en administratief deskundige

Laffineur Robert

Expert financier et administratif

Le Trong-Hieu

ICT deskundige

Le Trong-Hieu

Expert ICT

Leyder Bruno

Financieel deskundige

Leyder Bruno

Expert financier

Lombaert Marc

Financieel deskundige

Lombaert Marc

Expert financier

Maeyens Ingrid

Adviseur

Maeyens Ingrid

Conseiller

Malpats Jean-Pol

Financieel assistent

Malpats Jean-Pol

Assistant financier

Mavriki Stefan

Financieel deskundige

Mavriki Stefan

Expert financier

Mensah Adje

ICT deskundige

Mensah Adje

Expert ICT

Mergaerts Diane

Adjunct financieel assistent

Mergaerts Diane

Assistant financier adjoint

Meyers Ludo

Adviseur

Meyers Ludo

Conseiller

Neirynck Stefaan

Attaché

Neirynck Stefaan

Attaché

Noël Christine

Financieel en administratief deskundige

Noël Christine

Expert financier et administratif

Nuée Nadine

Financieel assistent

Nuée Nadine

Assistant financier

Paternoster Linda

Financieel medewerker

Paternoster Linda

Collaborateur financier

Pauwels Karl

Financieel en administratief deskundige

Pauwels Karl

Expert financier et administratif

Poncelet Luc

Financieel assistent

Poncelet Luc

Assistant financier

Poquette Monique

Administratief assistent

Poquette Monique

Assistant administratif

Pylyser Wouter

Financieel deskundige

Pylyser Wouter

Expert financier

Roelandt Lien

Financieel deskundige

Roelandt Lien

Expert financier

Rogiers Myriam

Administratief assistent

Rogiers Myriam

Assistant administratif

Rokegem Magaly

Administratief assistent

Rokegem Magaly

Assistant administratif

Rossi Fabrizzio

Financieel medewerker

Rossi Fabrizzio

Collaborateur financier

Saeys Marianne

Adviseur

Saeys Marianne

Conseiller

Schelfhout Martine

Financieel medewerker

Schelfhout Martine

Collaborateur financier

Schiffler Marie-Paule

Financieel deskundige

Schiffler Marie-Paule

Expert financier

Scouppe Viviane

Financieel assistent

Scouppe Viviane

Assistant financier

Simon Daniel

Adviseur

Simon Daniel

Conseiller

Skyllas Dimos

Financieel deskundige

Skyllas Dimos

Expert financier

Snaps Guy

Attaché

Snaps Guy

Attaché

Soinne Guillaume

Financieel deskundige

Soinne Guillaume

Expert financier

Sonck Peter

Adjunct financieel assistent

Sonck Peter

Assistant financier adjoint

Stainier Anne-Catherine

Attaché

Stainier Anne-Catherine

Attaché

Steylaers Jean-Luc

Adviseur

Steylaers Jean-Luc

Conseiller

Swerts Sonja

Financieel assistent

Swerts Sonja

Assistant financier

Thiry Jacqueline

Financieel deskundige

Thiry Jacqueline

Expert financier

Thomas Véronique

Adviseur

Thomas Véronique

Conseiller

Van den Berghe Yvonne

Financieel en administratief deskundige

Van den Berghe Yvonne

Expert financier et administratif

Van Der Donckt Pierre

Adviseur

Van Der Donckt Pierre

Conseiller

Van der Eycken Dirk

Financieel en administratief deskundige

Van der Eycken Dirk

Expert financier et administratif

Van Hoegaerden Hilde

Financieel medewerker

Van Hoegaerden Hilde

Collaborateur financier

Verbruggen Monique

Financieel deskundige

Verbruggen Monique

Expert financier

Verplanken Patrick

Financieel en administratief deskundige

Verplanken Patrick

Expert financier et administratif

Zalrhi Chadia

Financieel deskundige

Zalrhi Chadia

Expert financier


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 15 april 2016 houdende de overdracht van het personeel van de dienst CDVU-wedden van de Algemene Administratie van de Thesaurie bij de Federale overheidsdienst Financiën naar de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, Johan VAN OVERTVELDT De Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven VANDEPUT


begin


Publicatie : 2016-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^