Koninklijk Besluit van 15 april 2018
gepubliceerd op 03 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de verhoging van het quotum overuren

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206480
pub.
03/05/2018
prom.
15/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017206480

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de verhoging van het quotum overuren (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de vezelcement;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de verhoging van het quotum overuren.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de vezelcement Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017 Verhoging van het quotum overuren (Overeenkomst geregistreerd op 3 augustus 2017 onder het nummer 140810/CO/106.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de vezelcement (PSC 106.03).

Onder "werknemers" wordt verstaan : arbeiders en arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 2.De interne grens zoals vastgelegd in artikel 26bis, § 2bis van de arbeidswet wordt verhoogd tot 143 uren per kalenderjaar, voor wat betreft artikel 25 en artikel 26, § 1, 3°.

Art. 3.De werknemer heeft een individuele keuze om af te zien van inhaalrust voor overuren gepresteerd in het kader van de artikelen 25 (buitengewone vermeerdering van het werk) en 26, § 1, 3° (onvoorziene noodzakelijkheid) van de arbeidswet voor maximum 143 uren per kalenderjaar.

De uren die niet worden ingehaald, zullen volledig worden uitbetaald in de loonperiode waarin het overwerk wordt uitgevoerd.

De werknemer die kiest om de overuren niet in te halen, dient zijn keuze echter uitdrukkelijk mee te delen. Modaliteiten hiervoor zullen op ondernemingsvlak worden vastgelegd.

Art. 4.De werkgever dient vooraf het akkoord van de vakbondsafvaardiging te krijgen wanneer er overuren wegens een buitengewone vermeerdering van werk moeten worden gepresteerd.

Voor overuren gepresteerd in het kader van een onvoorziene noodzakelijkheid, gebeurt de mededeling achteraf.

Art. 5.Ten gevolge van deze wijziging inzake overuren, dient de onderneming waarvan de werknemers overuren presteren, maandelijks informatie te verstrekken over volgende gegevens : - het totaal aantal gepresteerde overuren op jaarbasis; - het totaal aantal overuren dat werd uitbetaald; - het totaal aantal overuren dat werd ingehaald.

Art. 6.Deze informatie wordt overhandigd aan de ondernemingsraad of aan de syndicale afvaardiging.

Bij ontstentenis van een syndicale afvaardiging moet deze informatie door het personeel kunnen worden geraadpleegd. Het bericht met verwijzing naar de plaats waar deze informatie kan worden geraadpleegd, moet worden aangeplakt op een zichtbare en toegankelijke plaats.

De ondernemingen zonder ondernemingsraad of syndicale afvaardiging, sturen jaarlijks deze informatie aan de voorzitter van het paritair subcomité. HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor bepaalde duur. Zij heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2017 en treedt buiten werking op 30 juni 2019.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^