Koninklijk Besluit van 15 april 2018
gepubliceerd op 18 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de initiatieven voor 2017-2018 ten gunste van de tewerkste

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206513
pub.
18/05/2018
prom.
15/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017206513

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 3 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de initiatieven voor 2017-2018 ten gunste van de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 3 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de initiatieven voor 2017-2018 ten gunste van de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen Collectieve arbeids overeenkomst van 3 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 Initiatieven voor 2017-2018 ten gunste van de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 2 augustus 2017 onder het nummer 140787/CO/315.02)

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in toepassing van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen, inzonderheid hoofdstuk VIII, afdeling 1, en van het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, 4de lid van bovenvermelde wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het toepassingsgebied van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen.

Art. 5.Teneinde de inspanningen ten voordele van de personen, behorend tot de risicogroepen, te verwezenlijken voor 2017 en 2018, zal in 2017 en in 2018 een bijdrage van 0,10 pct. berekend op het geheel van de aan de sociale zekerheid aangegeven lonen en wedden van de werknemers, behorende tot de ondernemingen die onder het toepassingsgebied van het Paritair Subcomité van de luchtvaartmaatschappijen vallen, geïnd worden.

Art. 6.De inning van deze bijdrage zal gebeuren door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bij toepassing van artikel 7 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid en voor de rekening van het "Bijzonder Sociaal Fonds en Fonds voor vakbondsopleiding voor het personeel van de andere luchtvaartmaatschappijen dan SABENA", opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 1978.

Art. 7.Onder "personen behorende tot de risicogroepen" worden verstaan : - de langdurig werklozen : volledig uitkeringsgerechtigde werklozen die ten minste één jaar ononderbroken uitkeringsgerechtigd werkloos zijn; - jongeren in deeltijdse leerplicht; - mindervalide werkzoekenden die ingeschreven zijn bij een erkend gemeenschapsfonds; - herintreders : werkzoekenden die geen werkloosheids- of loopbaanonderbrekingsuitkering genieten en die in de laatste drie jaar geen beroepsactiviteiten hebben verricht; - werklozen van 45 jaar en ouder; - werklozen en werkzoekenden van 45 jaar en ouder; - laaggeschoolde werklozen en werknemers : diegenen die geen houder zijn van een diploma universitair onderwijs of hoger; - werknemers tewerkgesteld bij een onderneming die ressorteert onder het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, die het slachtoffer dreigen te worden van een eventuele herstructurering; - schoolverlaters, dit wil zeggen de werknemers of werkzoekenden die tijdens hun loopbaan na het beëindigen van de studies minder dan 6 maanden met een arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten zijn tewerkgesteld geweest; - de werknemers van de sector van wie de beroepskwalificatie niet meer aangepast is aan de technologische vooruitgang of die het risico lopen niet meer aangepast te zijn aan deze vooruitgang; - werknemers van 45 jaar en ouder die geconfronteerd worden met de introductie van nieuwe technologieën.

Art. 5bis.0,05 pct. van de loonmassa wordt voorbehouden aan de personen behorend tot één of meerdere van de volgende categorieën : 1° De werknemers van minstens 50 jaar oud die in de sector werken;2° De werknemers van minstens 40 jaar oud die in de sector werken en bedreigd zijn met ontslag : a) hetzij doordat hun arbeidsovereenkomst werd opgezegd en de opzeggingstermijn loopt;b) hetzij doordat zij tewerkgesteld zijn in een onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering;c) hetzij doordat zij tewerkgesteld zijn in een onderneming waar een collectief ontslag werd aangekondigd;3° De niet-werkenden en de personen die sinds minder dan een jaar werken en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding. Onder "niet-werkenden" wordt verstaan : a) de langdurig werkzoekenden, zijnde de personen in het bezit van een werkkaart, bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 19 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 12/01/2002 numac 2001013227 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden sluiten tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden;b) de uitkeringsgerechtigde werklozen;c) de werkzoekenden die laaggeschoold of erglaaggeschoold zijn in de zin van artikel 24 van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten ter bevordering van de tewerkstelling;d) de herintreders, zijnde de personen die zich na een onderbreking van minstens één jaar terug op de arbeidsmarkt begeven;e) de personen die gerechtigd zijn op maatschappelijke integratie in toepassing van de wet van 26 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie sluiten betreffende het recht op maatschappelijke integratie en personen die gerechtigd zijn op maatschappelijke hulp in toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;f) de werknemers die in het bezit zijn van een verminderingskaart herstructureringen in de zin van het koninklijk besluit van 9 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/03/2006 pub. 31/03/2006 numac 2006200961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het activerend beleid bij herstructureringen sluiten betreffende het activerend beleid bij herstructureringen;g) de werkzoekenden die niet de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten, of van wie minstens één van de ouders deze nationaliteit niet bezit of niet bezat bij overlijden, of van wie minstens twee van de grootouders deze nationaliteit niet bezitten of niet bezaten bij overlijden;4° De personen met een verminderde arbeidsgeschiktheid, namelijk : - de personen die voldoen aan de voorwaarden om ingeschreven te worden in een regionaal agentschap voor personen met een handicap; - de personen met een definitieve arbeidsongeschiktheid van minstens 33 pct.; - de personen die voldoen aan de medische voorwaarden om recht te hebben op een inkomensvervangende of een integratietegemoetkoming ingevolge de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten op de tegemoetkomingen aan personen met een handicap; - de personen die als doelgroepwerknemers tewerkgesteld zijn of waren bij een werkgever die valt onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen; - de gehandicapte die het recht op verhoogde kinderbijslag opent op basis van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 pct.; - de personen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen; - de persoon met een invaliditeitsuitkering of een uitkering voor arbeidsongevallen of beroepsziekten in het kader van programma's tot werkhervatting; 5° De jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en opgeleid worden, hetzij in een stelsel van alternerend leren, hetzij in het kader van een individuele beroepsopleiding in een onderneming, bedoeld in artikel 27, 6° van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheidsreglementering, hetzij in het kader van een instapstage, bedoeld in artikel 36quater van hetzelfde koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten.Voor de toepassing van het vorig lid wordt verstaan onder "sector" : het geheel van werkgevers die onder eenzelfde paritair comité of autonoom paritair subcomité ressorteren.

De helft zal besteed worden aan initiatieven ten voordele van één of meerdere van de volgende groepen : a) de in artikel 5bis, 5° bedoelde jongeren;b) de in artikel 5bis, 3 ° en 4° bedoelde personen die nog geen 26 jaar oud zijn.

Art. 8.De werkgeversbijdrage wordt vanaf het eerste trimester van 2017 als volgt vastgesteld : basisbijdrage per kwartaal : 0,10 pct.

Art. 9.Zonder afbreuk te doen aan de procedure en de voorwaarden gedefinieerd door de raad van bestuur van het "Fonds voor bestaanszekerheid van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen" (afgekort FBZ PSC 315.02) worden voor de toepassing van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst met het oog op het bekomen van een financiële tussenkomst ten laste van het vermelde fonds, waarvan het bedrag al evenzeer bepaald werd door de raad van bestuur van het FBZ PSC 315.02, met name volgende opleidingen erkend : - type rating voor piloten; - type rating en andere professionele opleidingen voor techniekers; - ab-initio training cabin crew; - informatica-opleidingen : Windows, Word, Excel, PowerPoint, nieuwe technologieën,...; - communicatie : social media en andere moderne vormen van communicatie; - taalopleidingen : Nederlands, Frans, Engels, Duits (grammatica, conversatie, luchtvaartterminologie,...); -...

Art. 10.Overeenkomstig de bepalingen van artikel 190, § 3 van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen, komen de ondertekenende partijen overeen om uiterlijk op 1 juli van het jaar dat volgt op het jaar waarop huidige collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is, een evaluatie- en financieel verslag neer te leggen ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking van 1 januari 2017 tot 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^